Fjell Foto Kristin Sørheim (Foto: Kristin Sørheim)
(Foto: Kristin Sørheim)

Bærekraftig verdiskaping i verdensarvområder og andre beiteområder

I dette prosjektet skal en se på bærekraftig verdiskaping i verdensarvområder og andre beiteområder med store verdier og uutnytta potensiale knytta til utmarksressursen.

Forskerene vil studere og drøfte muligheter og utfordringer for å skape verdier fra ulike økosystemtjenester i landbrukets kulturlandskap, herunder matproduksjon (hvilke arter beitedyr, antall dyr/beitetrykk, driftssystemer, dyrehelse og dyrevelferd) og turisme. Effekt på klima/økologisk fotavtrykk, mulige nye forvaltningsmodeller, hvordan involvere lokalbefolkninga; merkevarebygging, sikring av biologisk mangfold er viktige premisser for arbeidet. Prosjektet skal også se på hvordan vi kan benytte og utvikle kartdata for en mer økosystembasert forvaltning.

Hovedmålet er å se verdien til utmarksressursene på en ny måte, gjennom nye samarbeid mellom primærnæringene og andre næringer og nye forretningsmodeller.


Delmål:

  • Vurdere og prioritere forskningsbehov
  • Utvikle kunnskap om bærekraftige forretningsmodeller
  • Posisjonere nettverket for et større forskningsprosjekt gjennom kunnskap etablert i prosjektet.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:NFR 275574
Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Kristin Sørheim
Prosjektdeltakere NORSØK:Rose Bergslid
Samarbeidsparter: NIBIO, Møreforsking, NTNU, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling og Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap
Finansiering:Norges forskningsråd, Møre og Romsdal fylkeskommune
Tidsperiode: