Tingvoll Gard (Foto: Anita Land)
(Foto: Anita Land)

Tingvoll gard som forskings- og formidlingsarena

Garden er på til saman 955 dekar. Av dette er 175 daa fulldyrka areal og 65 daa beite. På garden blir det drive økologisk mjølkeproduksjon med omlag 20 årskyr. Eit forpaktarpar har ansvaret for drifta av garden.

Fjøs

I 2011 blei det bygd nytt fjøs for mjølkeproduksjon. Fjøset er uisolert, bygd i tre og har naturleg ventilasjon. Mjølkekyr og ungdyr har fri tilgang til lufteplatting når dei ikkje er på beite. Fjøset er lagt til rette for forsking, utprøvingar og formidling.

Areal

Tingvoll gard er drive økologisk sidan 1987. Frå 1987 og fram til og med 2015 er det gjort kartlegging og registrering av jordforhold og avlingar. Dette materialet er eit unikt datagrunnlag for å vurdere utvikling av jordas næringsinnhald og avlingsnivå på eit økologisk husdyrbruk. Arealet kan nyttast til feltforsøk i økologisk produksjon

Biogassanlegg

Garden har eit biogassanlegg som produserer biogass av husdyrgjødsel frå garden og ulike tilleggssubstrat. Anlegget leverer varme til administrasjonsbygningen på garden. Anlegget har to rotnetankar og to ulike linjer for substrat, og blir nytta til forsking, kurs og informasjon.
Les meir: på www.sologbio.no

Tingvoll sol- og bioenergisenter

Tingvoll sol- og bioenergisenter er eit regionalt kompetansesenter, som skal arbeide for å auke interessa for og kunnskapen om sol- og bioenergi. Det skal òg medverke til berekraftig energibruk. Senteret har fullskala biogass-, flisfyrings- og solvarmeanlegg, samt demonstrasjonsanlegg for solstrøm. Vindmølle er under oppbygging. Senteret arrangerer, kurs, temadagar og omvising. Det er også forsking knytt til anlegga senteret disponerer.
Les meir: www.sologbio.no

Stjernehagen og folkeparken

Stjernehagen er ein demonstrasjonshage for småhagebrukarar. I hagen får du tips og rettleiing om korleis grønsaker, urter og bær kan dyrkast på ein økologisk forsvarleg måte. Ein ynskjer å gi inspirasjon til bruk av nyttevekstar i hagane, og vise korleis pryd og nytte kan foreinast. Stjernehagen skal vera idébank og inspirasjonskjelde. Det blir halde kurs og aktivitetsdagar. Ein del av Stjernehagen blir driven som skulehage. I skulehagen er det mogleg å drive pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid, der ein koplar pedagogikk og naturbruk.
Stjernehagen heng saman med eit parkområde med stiar, ein liten klatrepark og dyreinnhegningar. I sommarhalvåret er det sau, geit, høner og grisar i innhegningane.
Les meir :STJERNEHAGEN

Flisfyringsanlegg

Flisfyringsanlegget er et visningsanlegg for Tingvoll sol- og bioenergisenter og eies av Tingvoll Flis og Varme AS, som ligger på Tingvoll gard.

Leverandør av anlegget er LINKA AS vi Bio Energy. Fliskjelen er på 850 kW og anlegget leverer i underkant av 2 GWh (2 000 000 kWh) varme i året via et distribusjonsnett til Tingvoll Kommune, NORSØK og Tingvoll Økopark. Anlegget har vært i drift siden 2012. Fliskjelen er ombygd og flere tiltak er gjort for å effektivisere driften. Driften er utelukkende basert på flis produsert av virke fra Tingvoll av lokale gårdbrukere. Tingvoll Flis og Varme AS har flissentral på Resset (avkjørsel fra RV 70 til Torjulvågen).

Kontaktperson Tingvoll Flis og Varme AS: Ingvar Kvande, tlf 93015157, ingvar.kvande@norsok.no

Sol-celleanlegg

Det tracker-baserte solcelle-anlegget på Tingvoll gard er levert av Klar Energy AS og finansiert av Nordmøre Energiverk AS og NORSØK. Arbeid med å sette opp og hente erfaringer fra anlegget er delfinansiert med midler fra regionalt forskningsfond Midt-Norge. Anlegget leverer elektrisitet til Tingvoll Økopark. Tingvoll Økopark er plusskunde og overskuddsproduksjon leveres til NEAS. Anlegget er relativt lite og produserer jevnt når sola er oppe, noe som gjør at de fleste kilowattimene som produseres forbrukes i Tingvoll Økopark.

Informasjon om utstyret:
- 31 paneler a SOLARWATT VISION 60P 270-290 Wp glass / glass panel
- Maks effekt 9kWp
- Trafo 10 kVA
- Likeretter Fronius Symo 10 kVA
- 2 strenger, en på 9 paneler og en på 22 paneler
- Det er lagt et to 50mm rør ut til tracker, til styring av tracker og dc strenger til solcellepanel. (Strengkabel dobbelisolert RK 6mm2)
- Forbruk drift tracker 14kwh/år
- MLD-sensor til solinnstråling (Maximum Light Detection)
- Vindsensor for å kjøre panelene i sikker stilling ved vind over 10m/s
- Snøsensor for å kjøre til vertikal stilling når det legger seg snø på panelene.

Les mer: Bruk-av-solceller-i-landbruket