Organisk materiale under omdanning i jord . (Foto: Reidun Pommeresche)
Organisk materiale under omdanning i jord . (Foto: Reidun Pommeresche)

Karboninnhold og biologisk aktivitet i eng- og potetjord (K-BEP)

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan eng- og potetdyrking påvirker karboninnhold og biologisk aktivitet i sandholdig jord.

Prosjektet skal undersøke hvordan 30 år med økologisk engdyrking har påvirket karboninnholdet i siltig sandjord. I moldfattig sandjord med årelang potetdyrking skal vi sjekke korttidseffekter på karboninnhold og jordliv av å tilføre store mengder organisk materiale (hestegjødsel, biorest og biokull blandet med biorest) til poteter med og uten fangvekster. Kan en slik form for «karbonboosting» være aktuelt tiltak for å øke karbon-binding og jordhelse på moldfattig jord?

Vi skal teste og vurdere egnetheten av ulike biologiske jordhelseindikatorer. To ulike dataverktøy skal evalueres for sin egnethet til å beregne karbonbanken i jorda på ett skifte og i norsk landbruksjord mer generelt.

Følgende spørsmål skal besvares:

  • Hvor stor kan karbonbanken være i jord med eng- versus potetproduksjon?
  • Hvordan endres jordas innhold av karbon over tid?
  • Hvordan påvirker de to produksjonene jordlivet?