Overview of the field experiment. Treatments in the front from left to right: solid digestate, control (none), horse manure and biochar mixed with liquid digestate.  (Foto: Tatiana Rittl)
Overview of the field experiment. Treatments in the front from left to right: solid digestate, control (none), horse manure and biochar mixed with liquid digestate. (Foto: Tatiana Rittl)

Mer organisk materiale i jord brukt til intensiv potetdyrking – hvordan påvirker det jord, potetavlinger og sjukdommer på potet? (MERMOLD)

Poteter er den viktigste matveksten utenom korn

Det dyrkes poteter på ca. 200 millioner dekar jordbruksland, og det høstes ca. 320 millioner tonn poteter årlig. I Midt-Norge produseres det ca. 4000 tonn poteter I året. Dette utgjør 75% av potetforbruket i Møre og Romsdal. Jord som brukes til potetdyrking blir kraftig bearbeidet, noe som kan redusere moldinnholdet over tid. Med lavere moldinnhold vil matjorda bli mer utsatt for erosjon, den holder dårligere på vann og næringsstoffer, og får en dårligere struktur. Dette kan redusere avlingsnivået, og øke sjukdomspresset.
Målet med MERMOLD-prosjektet er å undersøke om tilførsel av organisk materiale i kombinasjon med fangvekster kan øke moldinnholdet i jord som brukes til intensiv potetdyrking. Prosjektet har ett forsøksfelt, plassert i Sunndal hvor det er omfattende dyrking av poteter. Organisk materiale ble tilført sommeren 2019 i tre ulike jordforbedringsprodukt:

  • Biokull fra bartrær produsert av StandardBio, Telemark
  • Fast råtnerest etter biogassproduksjon av ulike typer organisk avfall (Ecopro 2 tørrgjødsel)
  • Hestegjødsel med noe strø fra en stall nær forsøksfeltet.

Biokullet var før spredning fuktet med den flytende fraksjonen av råtneresten (Ecopro 1 våtgjødsel). Halvdelen av forsøksarealet ble sådd til med fangvekster, for å se hvordan dette vil påvirke jorda og kommende års plantevekst. Det skal nå dyrkes poteter på forsøksfeltet i 2020 og 2021, med og uten fangvekster, men tilførselen av organisk materiale foregikk bare i 2019 i en relativt høy mengde. Jorda blir analysert for moldinnhold underveis, og avlinger og lagringskvalitet av potetene som dyrkes blir undersøkt. I tillegg til feltforsøket gjøres det mer grundige undersøkelser i laboratoriet, av jord og jordforbedringsproduktene som ble brukt. Prosjektet handler ikke om økologisk potetdyrking, men kunnskapen om organiske jordforbedringsmidler og bruk av fangvekster er en aktuell kunnskapsoverføring fra økologisk til konvensjonell dyrkingspraksis.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:299125
Prosjekteier:Sunndalspotet AS
Prosjektleder:Tatiana Rittl
Prosjektdeltakere NORSØK:Anne-Kristin Løes
Samarbeidsparter: Ecopro AS, Standard Bio AS og Landbruk Nordvest
Finansiering:RFF Midt-Norge
Tidsperiode:

Publikasjoner (10)