Img 8872flis Foto Anita  Land

Dypstrø av flis til storfe ─ dyrevelferd, resirkulering av næringsstoff og redusert avrenning

Det er behov for å finne rimelige løsninger for produksjon av storfekjøtt. I prosjektet skulle vi vurdere flis som dypstrø/talle til storfe og finne løsninger for resirkulering av næringsstoffer. Potensialet for avrenning av næringsstoffer ved helårs utedrift skulle også vurderes.

Møre og Romsdal har store grovfôrressurser som er godt egnet til å produsere storfekjøtt. Utfordringen er høye kostnader til bygninger og drift.

Produksjon skjer ofte i ombygde gamle fjøs eller svært enkle bygninger og ofte med tilgang til uteareal hele året. Dyra går som regel på talle basert på innkjøpt halm. Lokalprodusert flis kan være et bedre alternativ. Indirekte vil dette også bidra til inntekter til skogindustrien og et mer åpent kulturlandskap. Storfe på uteareal i vinterhalvåret kan gi avrenning av næringsstoff til vassdragene. Videre er det en utfordring å ta vare på og resirkulere næringsstoffene i talla. I dette prosjektet har vi sett på renhold og dyrevelferd på storfe ved å bruke lokalprodusert flis i binger med dypstrø. Dypstrøet ble kompostert ved ulike metoder i laboratoriet og i fullskala for å bedre tilgjengeligheten av næringsstoff for plantene. Dette kan bidra til at en større andel av næringsstoffenene tilbakeføres jorda, redusert avrenning og bedre jordfruktbarhet. Det ble gjennomført modellberegninger for å estimere avrenningspotensialet ved å ha storfe ute vinterhalvåret under ulike forhold. Alle forsøk og utprøvinger ble gjennomført ved NORSØK sine anlegg på Tingvoll.