Nordisk nettverk innen jordhelse (NetSH)

Målet med nettverket er å utveksle kunnskap om bærekraftig bruk av jordbruksjord. Vi vil fremme erfaringsutveksling mellom nordiske jordforskere og bygge bro mellom forskning og praktisk landbruk innen jordhelse.

I nettverket vil vi utveksle erfaringer om hvordan vi kan tilpasse jordarbeiding, plantedyrking, tilførsel av organisk materiale for å opprettholde og forbedre jordhelsa i nordisk landbruksjord. Vi vil diskutere og vurdere relevante metoder for bedømming av jordhelse. Videre ønsker vi å finne velegna strategier og verktøy som bønder og andre jordbrukere kan bruke for å opprettholde og forbedre jordstruktur, aggregatstabilitet og jordbiologi; faktorer som er vitale for jordas helse.

Nettverket består av 25 deltakere fra Norge, Danmark, Finland og Sverige og heter «Network - Sustain Nordic soil health», derav kortnavnet NetSH. Vi er en god blanding av forskere, forskningsformidlere og landbruksrådgivere, som jobber med jord i økologiske og konvensjonelle prosjekter og dyrkingssystemer. I 2021 vil vi arrangere et arbeidsseminar, ledet fra NORSØK. En representant fra hvert land vil der fortelle om de beste strategiene og verktøyene de bruker for å forbedre jordstruktur/aggregatdanning/biologi i jordart/klimasone og /eller produksjon. Strategier og verktøy for bedre jordhelse vil så bli diskutert og knyttet til relevante landbrukssystemer i de ulike landene. Det andre året (2022) planlegger vi et fysisk arrangement hos en av de nordiske deltakerne, hvor vi oppsummerer og presenterer det vi mener betyr mest og har best effekt på jordhelsa.

Deltakende interessegrupper

Landbruk Nordvest, SEGES, ProAgria and Finnish Organic Farmers` Association.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektleder:Reidun Pommeresche
Prosjektdeltakere NORSØK:Sissel Hansen, Tatiana Rittl, Kirsty McKinnon, Atle Wibe og Vegard Botterli
Samarbeidsparter: Finnish Organic Research Institute (FORI), University of Aarhus (Aarhus UNI), NIBIO, Research Institute of Sweden (RISE), Natural Resources Institute Finland (Luke) og University of Helsinki
Finansiering: Nordic Joint Committee of Agriculture and Food Research (NKJ)
Tidsperiode: