Assessment of cover cropping as climate action in cereal production in Norway - CAPTURE

CAPTURE skal undersøke ulike dekkveksters evne til å binde karbon i jorda og vurdere risiko for økt lystgassutslipp under norske forhold.

Prosjektet vil studere bruk av dekkvekster som klimatiltak i norsk korndyrking i detalj. Metodene som anvendes er gårdsstudier, feltforsøk og modellering. Aktuelle dekkvekstarter og dyrkingsmetoder skal utprøves i korndistriktene. Mengden karbon de ulike dekkvekstene kan tilføre jorda skal måles, og resultatene brukes i en modell for å anslå endringer i jordas karbonlager. Målt karbonbindingsevne vil bli veid opp mot nitrogentap i form av lystgassutslipp. Prosjektets resultater vil bli brukt til å utvikle dyrkingsråd for norske gårdbrukere, og til syvende og sist, i det norske klimagassregnskapet.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:320669
Prosjekteier:NIBIO
Prosjektleder: Randi Frøseth, NIBIO
Prosjektdeltakere NORSØK:Peggy Haugnes og Tatiana Rittl
Samarbeidsparter: NIBIO, NMBU, Swedish University of Agricultural Science (SLU), Sweden og Høgskolen i Innlandet
Finansiering:The Norwegian Ministry of Agriculture and Food
Tidsperiode: