Gjødselkum med flytedekke. Prøvetagingsutstyret til høyre (Foto: Turid Strøm)
Gjødselkum med flytedekke. Prøvetagingsutstyret til høyre (Foto: Turid Strøm)

Utslipp av klimagasser fra gjødsellager

– en vurdering av åpne lager for bløtgjødsel og biorest og lager med dekke.

Målet med prosjektet er å avdekke nivå på utslipp av klimagasser fra fersk bløtgjødsel og biorest fra storfe lagret i utvendige gjødsellager under norske forhold for å identifisere mulige tiltak.

Det finnes lite grunnlagsmateriale om utslipp av klimagasser fra bløtgjødsel og biorest som lagres i utvendige åpne gjødselkummer og gjødselkummer med tak/dekke under norske forhold. I tillegg er usikkerheten i mange av verdiene som brukes i dagens modellberegninger stor. Utslipp av metan (CH4), ammoniakk (NH3) og lystgass (N2O) måles fra noen gjødselkummer for å få estimat på hva utslippene kan være under ulike forhold. Metodikken som brukes til gassmålingene er en modifisert utgave basert på tilgjengelig utstyr på internasjonalt nivå og tidligere forskningsprosjekter ved NORSØK. Temperaturen i kummene måles også. Gjødselkummer med to ulike former for tak/tildekking er med i prosjektet i tillegg til åpen kum. Det er viktig å undersøke om tilgjengelige løsninger for dekking av åpne gjødsellager er gode med tanke på klimagassutslipp eller om danning av naturlig skorpe kan være på nivå med kommersielle løsninger.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Martha Ebbesvik
Prosjektdeltakere NORSØK:Sissel Hansen og Ingvar Kvande
Samarbeidsparter: RISE, Research Institutes of Sweden og NMBU
Finansiering:Landbruksdirektoratet
Tidsperiode: