Oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet

NORSØK får tildelt midler fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) for å utvikle og formidle kunnskap om produksjon og forbruk av økologisk mat.

​​Midlene brukes til

- Skriftlig og muntlig kunnskapsformidling hvor hovedmålgruppene er gårdbrukere, landbruksrådgivere og studenter. Andre viktige målgrupper er offentlig forvaltning og forbrukere. Formidling skjer gjennom ulike fagblad, vitenskapelige tidskifter, aviser og nettsteder. NORSØK har tre egne utgivelsesserier: NORSØK Tema, NORSØK Rapport og NORSØK Faginfo. NORSØK Rapport og NORSØK Faginfo er mest brukt. Alle NORSØK sine publiseringer blir lagt inn i den europeiske databasen Organic Eprints. Utgivelsene er tilgjengelig på NORSØKs egen nettside norsok.no. I tillegg driver NORSØK nettsiden agropub.no. NORSØK er også medlem av forskning.no og er fast leverandør av redaksjonelt stoff til denne siden. I tillegg til foredrag for besøkende på Tingvoll gard holder NORSØK-ansatte foredrag og omvisninger på ulike arrangement andre steder.
- Økologisk forbruk med hovedvekt på økologisk mat i sjukehus, skoler og forbrukere generelt. Dette arbeidet er gjennomføres i samarbeid med DebioInfo.
- Bistand til ulike myndigheter og organisasjoner gjennom svar på enkeltspørsmål og på spørsmål som trenger mer grundig utredning, samt felles tiltak og arrangement med andre aktører.
- Ulike tematiske satsinger innenfor agronomi og jordkvalitet, dyrevelferd og driftsopplegg i økologisk landbruk, plantevern og fornybar energi. Innenfor de tematiske satsingene gjennomføres ulike utviklings og forskningsprosjekt for å samle og utvikle kunnskap som videreformidles til de ulike målgruppene. Disse prosjektene er omtalt som separate prosjekt.
I de ulike aktivitetene samarbeider NORSØK med andre aktører som arbeider med økologisk produksjon og forbruk, som for eksempel Norsk landbruksrådgiving , Matmerk, NIBIO og Økologisk Norge.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektleder:Turid Strøm
Finansiering:Landbruks- og matdeopartementet
Tidsperiode: