Bokashi Gjødsel (Foto: Joshua Cabell)
(Foto: Joshua Cabell)

Forsøk med fermentering av husdyrgjødsel

I samarbeid med Bokashi Norge AS og NIBIO har NORSØK prøvd ut tilsetting av effektive mikroorganismer for å stimulere gjæringsprosesser i husdyrgjødsel.

Prosjektet “Forsøk med fermentering av husdyrgjødsel» (2016-2018) prøver ut tilsetning av effektive mikroorganismer (EM) i dyrerom og gjødsellagre på noen gårder i Norge. Utprøving i fullskala pågår i både Rogaland, Trøndelag og Østfold, i ulike typer husdyrhold. Et kontrollert forsøk med bløtgjødsel fra melkeku, med og uten tilsetning av EM, ble gjennomført på Tingvoll vinteren 2017-18.
Uttrykket «effektive mikroorganismer» ble først brukt i Japan, der forskere isolerte og dyrket opp stammer av ulike jordboende sopp og bakterier, og prøvde dem ut i ulike kombinasjoner som tilsetning til dyrka jord. Ideen var å utkonkurrere den stedlige mikrofloraen og få sunnere planter og bedre avlinger. Metoden har fått vid anvendelse i Asia, og knyttes ofte til begrepet «nature farming» eller «Kyusei nature farming». Også i Europa er det nå mange produkter på markedet som inneholder EM. Det selges midler for å tilsette fôr ved ensilering, forbedre komposteringsprosesser, gi bedre forhold i vomma hos drøvtyggere, og forbedre husdyrgjødsel ved å redusere skorpedannelse, gi mindre luktproblem, færre fluer og bedre nitrogenutnyttelse. Produktene består gjerne av ulike stammer av sopp og bakterier, noen ganger i blanding med finmalte mineraler, og kan også inneholde karbohydrater som næringskilde. I dette prosjektet har vi testet to produkter framstilt i Nederland.
I forsøket på Tingvoll ble fersk bløtgjødsel fra økologiske melkekyr fylt i palletanker som ble lagret ved ca. 14 °C i 3,5 måneder. Det var en tydelig gjæring i alle tankene, og det var kraftigere gjæring i tankene som var behandlet med EM. Til avslutning ble gjødsla analysert for kjemiske sammensetning. Det var da ingen sikre forskjeller mellom behandlet og ubehandlet gjødsel, heller ikke for tørrstoffinnhold. Hvis N-tapet hadde vært redusert, slik det hevdes at handelsproduktene skal virke, burde N-innholdet vært høyere i tankene med EM-behandlet gjødsel.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:3092 TINGVOLLEM
Prosjekteier:Bokashi Norge AS
Prosjektleder: Andreas Capjon
Prosjektdeltakere NORSØK:Anne-Kristin Løes
Samarbeidsparter: NIBIO
Finansiering:Landbruksdirektoratet
Tidsperiode: