Anita Land 9463

Stresshormoner som velferdsindikator i husdyrproduksjon

Målet med dette forprosjektet var å undersøke om måling av kortison i ull fra sau og kortikosteron i fjør fra kylling kunne være en egna som indikator for å måle kronisk stress hos disse dyreartene.

Husdyrproduksjonssystemer og miljøfaktorer generelt kan forårsake stress hos dyra. Individuelle forskjeller i fysiologiske og atferdsmessige responser ved stress kan også være årsak til ulik mottakelighet for stress og sykdom. For eksempel kan en tenke seg at ulik respons på stress på grunn av sykdom eller rovdyr på utmarksbeite har betydning for velferd og tilvekst. Gode stressindikatorer kan benyttes til å vurdere hvordan driftsopplegg og driftssystemer i landbruket påvirker dyrevelferden, og det kan bidra til å utvikle gode dyrevelferdsmessige løsninger basert på mer sikker kunnskap enn vi har i dag.

Prosjektet hadde som må å:

  • Sammenligne kortison- og kortisolmålinger i ull med målinger av kortisolmetabolitter i faeces under kontrollerte betingelser

  • Studere utviklingen i kortison- og kortisolmålinger på ull og kortikosteroidmålinger i fjør under potensielt stressende og kontrollerte betingelser

  • Vurdere om kortisonmålinger på ull kan benyttes som en velferdsindikator for sau og om kortikosteronmålinger av fjær kan benyttes til vurdering av velferd i driftssystemer i fjørfeproduksjonen

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektdeltakere NORSØK:Kristin Sørheim og Rosann Johanssen
Samarbeidsparter: Solveig-Marie Stubsjøen (Veterinærinstituttet), Lise Grøva (NIBIO) og Veterinärmedizinische Universität Wien
Finansiering:Landbruksdirektoratet, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.
Tidsperiode: