Poteter har god fôrverdi men lav økonomisk verdi. (Foto: Steffen Adler)
Poteter har god fôrverdi men lav økonomisk verdi. (Foto: Steffen Adler)

Fra tap til fôr med tilleggsverdi - Ensilering av frasorterte poteter og gulrøtter »SoCaPro»

Omtrent en fjerde del av potetene og gulrøttene som pakkeriene mottar blir sortert ut fordi de ikke oppfyller kravene til salg som fersk mat. Har frasortert potet og/eller gulrot ensilert med probiotiske bakterier et potensiale som fôrprodukt?

Til tross for god fôrverdi har disse restråmaterialene lav økonomisk verdi og leveres ofte gratis som fôr til husdyrprodusenter i nærheten. Målet med prosjektet er å finne ut om potet og/eller gulrot ensilert med probiotiske bakterier kan ha et potensiale som fôrprodukt. Kunnskapsstatus for ensilering av potet/gulrot, aktuelle bruksområder til ulike husdyrproduksjoner og potensielle gunstige helseeffekter ved inokulasjon med probiotiske organismer skal sammenstilles i et litteraturstudium. Innledende forsøk med vakuumposer skal gi svar på hvordan råmaterialesammensetning, termisk og mekanisk forbehandling og tørrstoffinnhold påvirker ensileringsprosessen. I et inokuleringsforsøk skal det testes om noen av relevante blandinger kan være et godt vekstmedium for probiotiske bakteriekulturer. Litteratur og ny kunnskap fra forsøkene skal brukes til å beskrive aktuelle verdikjeder for et potet- og grønnsakspakkeri i Midt-Norge i et case-studie. Det skal beregnes logistikkløsninger og forretningsmodeller for verdikjeden. Potensialet for hele regionen, Midt-Norge, skal estimeres med utgangspunktet i case-studiet. Vi forventer at prosjektet vil samle tilgjengelig kunnskap om ensilering av potet/gulrot, generere ny kunnskap om ensilering med probiotiske bakterier.

NORSØK eier prosjektet og prosjektleder er Steffen Adler (NIBIO). Andre partnere er Møreforskning Molde AS ved Oddmund Oterhals, SINTEF fiskeri og havbruk AS ved Rasa Slizyte, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd ved Riikka Juvonen, Produsentpakkeriet Trøndelag AS ved Thor-Eirik Albrektsen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal landbruksdirektøren Synnøve Valle. Det opprettes en referansegruppe bestående av representanter fra Fylkesmannens landbruksavdelingen i Møre og Romsdal, Felleskjøpet Fôrutvikling, institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU og Norsk landbruksrådgivning.


Prosjektdetaljer (1)

Prosjektleder: Steffen Adler, NIBIO
Samarbeidsparter: Oddmund Oterhals (Møreforskning Molde AS), Rasa Slizyte (SINTEF fiskeri og havbruk AS) og Thor-Eirik Albrektsen (Produsentpakkeriet Trøndelag AS )
Finansiering:Regionalt Forskningsfond Midt-Norge, Møreforskning Molde AS; SINTEF fiskeri og havbruk AS Produsentpakkeriet Trøndelag AS, NORSØK
Tidsperiode: