Viktige aktører innen økologisk landbruk i Norge var samlet for å diskutere regelverk og innsatsfaktorer i økologisk produksjon, i tilknytning til EU-prosjektet, Organic-PLUS på Fokhol i oktober 2019.  Inger Ivarrud orienterte om gårdsdrifta På bildet fra venstre: Inger Ivarrud, Gerald Altena, Debio, Nikolaos Katsoulas , Universitetet i Thessaly, Hellas, Frank Oudshoorn, SEGES, Danmark, Gunnar Vittersø, Oslo Met, Kari Marte Sjøvik, Norges bondelag, Hans Gaffke, NLR, Liv Astrid Eikeland, LMD, Kjersti Berge, NLR, Monica W. Stubberud, Mattilsynet, Isabell Lien, NOFIMA, Grete Lene Serikstad, NORSØK, Ingrid Strømstad, FK Agri, Lene Nilssen, Debio, Tone Roaldkvam, TINE, Jon Mjærum, NLR, Hanne Torjusen, Oslo Met, Sigrid Mogan, NLR, Kari Bysveen, NLR, Finn Avdem, NORTURA, Pierre Sachot, Biodynamisk Forening og Børre Solberg, Økologisk Norge. Astrid S. Andersen, Elin Thorbjørnsen og Silja Valand fra NLR og Kai Funderud fra Felleskjøpet var også med på møtet (Foto: Anne-Kristin Løes)
Viktige aktører innen økologisk landbruk i Norge var samlet for å diskutere regelverk og innsatsfaktorer i økologisk produksjon, i tilknytning til EU-prosjektet, Organic-PLUS på Fokhol i oktober 2019. Inger Ivarrud orienterte om gårdsdrifta På bildet fra venstre: Inger Ivarrud, Gerald Altena, Debio, Nikolaos Katsoulas , Universitetet i Thessaly, Hellas, Frank Oudshoorn, SEGES, Danmark, Gunnar Vittersø, Oslo Met, Kari Marte Sjøvik, Norges bondelag, Hans Gaffke, NLR, Liv Astrid Eikeland, LMD, Kjersti Berge, NLR, Monica W. Stubberud, Mattilsynet, Isabell Lien, NOFIMA, Grete Lene Serikstad, NORSØK, Ingrid Strømstad, FK Agri, Lene Nilssen, Debio, Tone Roaldkvam, TINE, Jon Mjærum, NLR, Hanne Torjusen, Oslo Met, Sigrid Mogan, NLR, Kari Bysveen, NLR, Finn Avdem, NORTURA, Pierre Sachot, Biodynamisk Forening og Børre Solberg, Økologisk Norge. Astrid S. Andersen, Elin Thorbjørnsen og Silja Valand fra NLR og Kai Funderud fra Felleskjøpet var også med på møtet (Foto: Anne-Kristin Løes)

Felles innsats for uønska innsatsfaktorer

NORSØK deltar i et EU-prosjekt Organic- PLUS der målet er å finne alternativer til en del uønska innsatsfaktorer i økologisk produksjon, som kobber til plantevern, og gjødsel fra konvensjonelt husdyrhold.

Uønska innsatsfaktorer i norsk økologisk landbruk – flere stein til tung bør?

Med støtte fra Norges forskningsråd kom 25 rådgivere, forskere og andre aktører i økosektoren sammen i slutten av oktober 2019 for å diskutere bruken av innsatsmidler i norsk økologisk dyrking, og effekter av eventuell redusert bruk. Erfarne økorådgivere advarte mot å redusere bruken av kobber eller konvensjonell gjødsel, for det gjelder å ta vare på de få økobøndene vi har.

Bakgrunnen for seminaret, som fant sted på Fokhol gård i Stange 28.-29. oktober 2019, var at NORSØK leder en arbeidspakke i EU-prosjektet «Utfasing av ønska innsatsfaktorer i økologisk landbruk», Organic-PLUS (2018-2022). Forskere fra Storbyuniversitetet OsloMet (Oslo Metropolitan University) deltar også aktivt i dette prosjektet, og Økologisk Norge og Norsk landbruksrådgivning (NLR) er samarbeidspartnere. NORSØK deltar også i Regelverksutvalget for økologisk landbruk (RVU), et utvalg som er oppnevnt av Mattilsynet for å diskutere regelverket for økologisk produksjon og hvordan det skal forstås og praktiseres i Norge.

Seminaret kom i stand ved at RVU holdt et møte for sine medlemmer på Fokhol, der seminarets første dag var for medlemmer i RVU pluss erfarne rådgivere fra NLR.

Resultater

Siden forskerne som var tilstede fra Organic-PLUs inkluderte en gjest fra Hellas og en fra Danmark, ble engelsk brukt som arbeidsspråk på seminaret. Forskere fra Organic-PLUS prosjektet, inkludert en gjest fra Hellas og en fra Danmark, deltok på seminaret, som derfor hadde engelsk som arbeidsspråk. Det er utarbeidet en fyldig oppsummering, med spesiell vekt på å referere synspunkt som kom fram i gruppearbeid på dag 1, og i rådgivernes presentasjoner og diskusjon rundt disse på dag 2. Denne oppsummeringen, på engelsk, finner du HER. Programmet for seminaret, og innleggene til hver foredragsholder, er lagt ut i det åpne arkivet Organic E-prints. Seminaret fikk økonomisk støtte fra Norges forskningsråd.

Den første dagen ble det framlagt resultater fra arbeidet i Organic-PLUS, som har kartlagt bruken av innsatsfaktorer i en del viktige økologiske produksjoner i 10 europeiske land inkludert Norge. I arbeidspakka som NORSØK leder er hovedoppgavene å finne gode alternativ til torv i jordblandinger, plast brukt til jorddekke, og gjødsel fra konvensjonelt husdyrhold (både husdyrgjødsel og gjødsel fra animalske biprodukt).

Vår gjest fra Hellas, Nikolaos Katsoulas, gikk gjennom bruken av kobber, svovel og mineralolje til plantevern. Bruken av kobber og mineralolje er ganske omfattende i kulturer som oliven og sitrus i sørlige land. I Norge ble det ikke tillat å bruke kobber i økologisk dyrking før i vekstsesongen 2017, så bruken er foreløpig svært begrenset. Det brukes en del svovel i fruktdyrking. Mineralolje til plantevern (Fibro) ble ikke tilgjengelig for bruk i økologisk dyrking i Norge før i 2018, så bruken er antakelig fortsatt ganske begrenset.

Vår gjest fra Danmark, Frank Oudshoorn fortalte om sine erfaringer i ekspertgruppa (EGTOP), som rådgir EU-kommisjonen om hvilke innsatsmidler som skal være tillatt i økologisk dyrking. Gunnar Vittersø fra OsloMet fortalte om en omfattende spørreundersøkelse som Organic-PLUS prosjektet har gjennomført i fem land inkludert Norge. Antibiotika til husdyr kom høyt på lista over hva forbrukerne ønsket at bøndene skal redusere bruken av. Det var også interessante innlegg fra Mattilsynet og NLR.

Dag to var det rådgivernes tur til å gå gjennom sine ulike spesialfelt, som økologisk korn, frukt og bær, grønnsaker med mer. Forskerne fra Organic-PLUS prosjektet fikk tydelige tilbakemeldinger på hvilke utfordringer norske økobønder står ovenfor til daglig.

Anbefalingene fra NLR var ganske klare: Det er krevende nok å være økobonde som det er. Å fase ut bruken av konvensjonell husdyrgjødsel, eller kobber nå som det endelig er blitt tillatt, ser de på som helt uaktuelt.

Artikkelen fortsetter under

I Organic-PLUS prosjektet fortsetter likevel arbeidet med å utvikle alternativer, som kanskje kan vise seg å være relevante for norske forhold også hvis løsningene blir gode nok. Prosjektet har hatt forsøk med ozonholdig vann som plantevernmiddel mot tørråte i potet, og restråstoff fra havet som gjødsel til jordbruksvekster og grønnsaker. NORSØK har også i flere år arbeidet med erstatninger for torv i jordblandinger, og en stipendiat er i god gang med å prøve ut barkekstrakter som erstatning for kjemiske midler mot koksidiose og andre snyltere hos sau. Dette arbeidet flettes nå sammen med Organic-PLUS prosjektet, og når dermed fram til mange flere enn det ellers ville ha gjort.