Tingvoll Gard er NORSØKs hovedkvarter
Tingvoll Gard er NORSØKs hovedkvarter

Årsmelding 2019: Daglig leder har ordet

Status for 2019 er gjort opp, og i den sammenheng har daglig leder noen tanker om året som var

NORSØK kan se tilbake på et mangfoldig og produktivt år takket være gode samarbeid og dedikerte ansatte


Hovedmålet

NORSØKs hovedmål er å fremme utviklinga av økologisk landbruk. Det skal vi gjøre gjennom forskning, utvikling, formidling, rådgiving, undervisning og informasjon. Den offentlige debatten om nasjonal og global matproduksjon øker og er til tider svært polarisert. Dyrevelferd, klimaavtrykk, biologisk mangfold og økt norsk matproduksjon på norske ressurser står sentralt i diskusjonen.

Begreper som regenerativt landbruk og agroøkologi brukes for å beskrive produksjonsretninger innenfor norsk landbruk. Disse begrepene skiller seg fra økologisk landbruk ved at det ikke er et klart regelsett som definerer produksjonen og det finnes dermed heller ingen sertifiseringsordning, slik som vi har for økologisk produksjon. Like fullt er utvikling av disse trendene viktige bidrag til å dra landbruket over i en mer bærekraftig retning.

Vår rolle

NORSØK ser det som sin rolle å utvikle kunnskap for å nyansere debatten om nasjonal og global matproduksjon. For å produsere nok næringsriktig mat på en bærekraftig måte for en stadig voksende befolkning må landbruk, forbrukere, ulike kunnskapsmiljøer og politikere samarbeide om løsningene. I internasjonale regelverk bør det være rom for nasjonale tilpasninger som sikrer bærekraftig produksjon lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det internasjonale regelverket for økologisk landbruk og internasjonale modeller for klimagassutslipp fra landbruket er eksempler på områder hvor slike tilpasninger kan gi større vilje og evne til å gjennomføre ulike tiltak som drar produksjonen i mer bærekraftig retning på flere miljøparametere samtidig.

Nasjonalt bidrag for økt jordhelse

I 2019 deltok NORSØK i arbeidsgruppa som på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet forslag til «Nasjonalt program for jordhelse». Betydningen av å ta vare på jordressursene og bedre jordhelsen har fått økt fokus både nasjonalt og internasjonalt. På dette fagområdet har økologisk landbruk hatt en «spydspissfunksjon» for å finne gode løsninger for hele landbruket.

Viktig samarbeid mellom NORSØK og NLR

Norsk landbruksrådgivning OG NORSØK har i 2019 sammen fått oppgaven å videreføre det viktige arbeidet som foregangsfylkene for økologisk landbruk har gjennomført over flere år. Dette styrker NORSØK sitt samarbeid med andre fagmiljø. NORSØK kommer tett på den enkelte rådgiver og bonde og får gode innspill til forskningstema som er relevante for videreutvikling av økologisk landbruk.

Professorkompetanse innen klimagassutslipp

Etter flere tiår med målretta forskning innen økologisk landbruk og reduserte klimagassutslipp har en av NORSØKs forskere, Sissel Hansen, fått godkjent professorkompetanse i 2019. Det er vi stolte av.

Vår strategi er samarbeid

Vår strategi er samarbeid lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skaper kunnskap sammen med andre dyktige fagmiljø. En stor takk til alle samarbeidspartnere og ansatte som har bidratt til at NORSØK også i 2019 har kunnet produsere og formidle kunnskap på viktige områder for landbruk, miljø og samfunn.