Deltakere på prosjektverksted ved Runde Miljøsenter (Foto: Kirsty McKinnon)
Deltakere på prosjektverksted ved Runde Miljøsenter (Foto: Kirsty McKinnon)

Økt verdiskapning i Møre og Romsdal gjennom blågrønt forskningssamarbeid

Næringsutvikling gjennom blågrønt samarbeid er pekt ut som sentralt satsingsområde i Norge. Møre og Romsdal har store muligheter gjennom tilgang på rike ressurser, stort biologisk mangfold og sterk lokalt og globalt næringsliv.

Innenfor blå sektor utgjør næringslivet i Møre og Romsdal en komplett verdikjede. Regionen er en viktig sjømateksportør i Norge og knutepunktet for Norges havfiskeflåte og sjømatindustri. I fylket finner man også landets viktigste klynge innen maritim industri og leverandørindustri. Innenfor grønn sektor er M&R et stort landbruksfylke med 10% av landets ku-, storfe-, geit og sauehold. M&R er også et stort reiselivsfylke hvor turismen er basert på de naturgitte forutsetninger med fjorder, øyer og fjell i tillegg til kulturlandskap og bygdesamfunn formet av aktivt landbruk og fiske. En viktig faktor for utvikling av næringsliv og forsking er at man i økende grad må ta hensyn til miljø og økologi. Gjennom samarbeid om forsking og næringsutvikling mellom blå og grønn sektor er mulighetene store for nye produkt, felles satsinger og løsninger på veien mot et mer bærekraftig samfunn.


I begynnelsen av november var et 20-talls forskere fra Runde Miljøsenter, Møreforskning Ålesund og NORSØK samlet på Runde for å jobbe fram gode prosjektideer i skjæringspunktet mellom hav og land. Representanter fra næringa var med å ga innspill, noe som blir videreført på neste samling. Arbeidet med prosjektutvikling blir finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og egeninnsats fra de tre forskningsmiljøene.