P1040412 Rizobium Foto Rp 1

Program Levende Matjorduke 25.-29. september på Evje Gård i Sigdal

Mandag 25. september (09:00 – 17:00)

Denne dagen vil Fylkesagronom og prosjektleder for Økologisk foregangsfylke Levende Matjord dele av sin kunnskap og sine erfaringer. Sentrale tema i Øysteins opplegg er humus, humuskvalitet, samspill plante/jordmikrober, helhetlig jordhelse og jordoppløsningstest.

Lindum som arbeider med kompost i stor skala, vil ta for seg tema som kompostkvalitet
og hvilke muligheter som finnes i bruk av god kompost. Alene Tesfamichael har forsket
mye på meitemark kompostering og hvordan denne effektivt kan brukes direkte eller
for å heve kvaliteten på annet organisk materiale.
På slutten av dagen vil vi ta en tur rundt på ulike utprøvingsfelt i området. Bl. annet vil vi
besiktige og se på jordkvaliteten i kornfeltet/jordforbedringsfeltet som Levende matjord
har i samarbeide med Økologisk Foregangsfylke Korn. Det blir også et besøk på Øvre
Haugan gård hos Gøril og Helge Rivrud som driver ulike former for kompostering. På
Hov og Evje vil vi se på utviklingen av direkte sådd korn (med Tume Nova 3000 på utlån
fra FK) i grønngjødsling bestående av Vintervikke, Honningurt, Blodkløver, Perserkløver
og Daikon reddik. Grønngjødslingen er rullet ned med stengelknekker (rollercrimper).

​Tirsdag 26. (09:00 – 17:00)

På tirsdagen er det Vitalanalyse som vil ta oss med inn i mikrobiologiens verden.VitalAnalyse som holder til på Kongsgården er eneste laboratorium i Norden som harspesialisert seg på tema jordbiologi med fokus på mikroskopering. Her blir det mulighetfor både å se og lære om livet i jorda. De driver for tiden mye forsøksvirksomhet medmetoden: ”Fem trinn til økt jordfruktbarhet”, som er ny i Norge, og vil formidle noe avessensen i denne metodikken. VitalAnalyse vil også presentere resultater fra viktigegjødselforsøk på Østlandet.

Onsdag 27. (09:00 – 17:00)

Onsdag 27. vil våre utenlandske venner berike oss med sin kunnskap og erfaringer og først ute er Rory Milbank fra Sør-Afrika. Rory vokste opp på gård og har erfaring både med melkekyr og grønnsaksproduksjon. Ønske om å forbedre jordbrukspraksisen førte han senere inn i forsker- og laboratoriemiljøer som Graeme Sait i Australia og Brooksidelab i Ohio, USA. Han etablerte Eco-Agri Consultants for å hjelpe andre gårdbrukere til å forbedre jorda si. Sentralt i Rorys arbeide er Albrect jordanalyser og viktigheten av åtilføre næringen i organisk form til jord- og plantevekst. Selv sier han at det som var oppvåkningen for han var å forstå hvordan han positivt kunne påvirke kat-ione balansenog sporstoffene i matjorda gjennom riktig jordbrukspraksis.Den andre halvparten av onsdagen vil Iain Tolhurst fra England bruke til å fortelle om sin dyrkingspraksis. Iain driver grønnsaksproduksjon uten husdyr. Han legger stor vektpå vekstskifte og diversitet og har bl.a. utviklet en metode for å bruke flis som organisk kilde for å gjenoppbygge jordfruktbarheten. Iain praktiserer en helhetlig tilnærming til jordbruk og setter det inn i en større sammenheng slik at dyrkingen faller naturlig inn idet landskapet man befinner seg i. Han vil snakke om det å skape en balansert karbonsyklus på gården og hvordan man bygge opp karbonlageret ved hjelp av biologiskmangfold.

Torsdag 28. (09:00 – 17:00)

Eirik Kolsrud arbeider hos Norsk landbruksrådgiving Østafjells. Han har i flere år testet jordpakking i jordbruket med penetrometermålinger i store deler av Buskerud. Eirik vil dele sine erfaringer og resultater fra prosjektet.I Sigdal har det vært mye utprøving (2005-2017) med mekanisk jordløsning, bruk av talle og kompost, pionervekster og aerob kompost kultur. Bruk avrollercrimper/stengelknekker og direktesåing i store grøntmasser (pionervekster) ble også prøvd ut i Sigdal på Hov og Evje gård i 2015. I år har FK lånt ut en Tume Nova 3000for å teste om denne maskinen klarer å håndtere den store grøntmassen.Prosjektet «Jordkarbon - utvikling og formidling av karbonbindende landbrukspraksis iNorge» er et pilotprosjekt. Det driftes av NLR Østafjells og prosjektleder er Hege Sundet.Målet er å skaffe kunnskap om og erfaring med karbonbindende dyrkingsmetoder tilpasset norsk klima og ulike driftsformer. Prosjektet omtales i kortform som Jordkarbon-prosjektet. De følger seks gårder som er i gang med å praktisere jordoppbyggende metoder. I tillegg får de med seg flest mulig til å prøve utdyrkingsmetoder og karbonbindende beitestrategier. Prosjektet er inne i sitt andre år og Hege vil formidle erfaringer fra prosjektet så langt, Anders Næss er Siv. Øk fra NHH og har MBA i økologisk økonomi. Han mener at vår dyrkingspraksis i forhold til utviklinga i matjorda har store økonomiske implikasjonerover tid. Som erfaren økobonde har han gode forutsetninger for å si noe om hva en virkelig fruktbar jord er verdt for fremtiden.

​Fredag 29. (09:00 – 17:00)

Reidun Pommeresche: ”jeg antar du har bil-lappen? Bli med på «Fagdag om jord» der fårdu muligheten til å ta jord-lappen!”Jordlappen Trinn 1 Gjennom å ta jordlappen på denne fagdagen, vil du som forvalter matjorda lære mer om jord og vil vite hva du skal se etter når du undersøker kvaliteten på dyrkingsjord. I Jordlappen trinn 1 blir det brukt 10 indikatorer som sier noe om jordtype, lufttilgang,vanntransport, biologisk aktivitet, plantemangfold og rotutvikling. Man undersøker jorda ved å grave, og blant annet se på jordstruktur, telle meitemark og se på rotvekst. I tillegg gjør man en infiltrasjonstest og en enkel motstandstest. Resultatene noteres i et enkelt skjema og man bør ta bilder. Kursledere er Reidun Pommeresche, forsker og formidler innen jordliv. Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) og Øystein Haugerud fra «Levende matjordprosjektet».

Påmelding til anders.naess@online.no (95759765) innen 1.sept.