Jorddekke med «overvintret» rundball var effektivt mot ugras i feltforsøket på Tingvoll i 2021. På kontrollrutene uten jorddekke er purreplantene nesten forsvunnet i ugras ca. 7 uker etter planting.  (Foto: Anne-Kristin Løes)
Jorddekke med «overvintret» rundball var effektivt mot ugras i feltforsøket på Tingvoll i 2021. På kontrollrutene uten jorddekke er purreplantene nesten forsvunnet i ugras ca. 7 uker etter planting. (Foto: Anne-Kristin Løes)

HAKKET BEDRE ØKO - Enklere dyrking med jorddekke i økologiske radvekster, for effektiv produksjon og økt motivasjon

I Hakket bedre-prosjektet vil vi bidra til økt produksjon av økologiske grønnsaker i Norge ved å undersøke hvordan plantehakk kan brukes som jorddekke og bidra til å redusere ugras, øke næringstilførselen og også bærekraften i produksjonen.

Innen både økologisk og konvensjonell produksjon er det stor interesse for jordhelse og bærekraft. Det er også økende interesse for økologiske grønnsaker. Salget var 10% høyere i 2020 enn i 2019. Det er ønskelig at mer av denne produksjonen kan foregå i Norge.

Grønnsaksdyrking i større skala krever mye kunnskap og spesialutstyr. I økologisk produksjon, innenfor områder som er definert som sårbare ut fra nitratdirektivet (Glommavassdraget, Lågen, Vorma, Haldensvassdraget og vannveier med avrenning til indre og østre del av Oslofjorden, se lovdata, paragraf 24, kan det ikke tilføres mer enn 17 kg nitrogen per dekar fra husdyrgjødsel, som et gjennomsnitt for hele arealet.

Mange økologiske dyrkere befinner seg i det nitratsensitive området. Samtidig har ikke alle produsenter tilgang på husdyrgjødsel, og handelsgjødsel basert på husdyrgjødsel er kostbar. Derfor kan tilstrekkelig tilførsel av næringsstoffer være en utfordring.
Den økologiske produksjonen øker ofte ugrastrykket på gården og kan medføre betydelige kostnader til luking. Ett eller to år med eng i vekstskiftet vil være bra både for å redusere sjukdommer, tilføre næring, samt bedre jordhelse og ugrashåndtering. Men hva skal enga brukes til?
Jorddekke med plantehakk kan bidra med både konkurranse mot ugras, tilførsel av næring, samt å opprettholde eller øke jordas innhold av organisk materiale og bedre jordstrukturen. Jorddekket i seg selv, og bedre jordstruktur vil bidra til at dyrkingssystemet kan tåle større nedbørsmengder uten erosjonsskader og tap av næringsstoffer.

For å mobilisere, rekruttere og beholde produsenter av økologiske grønnsaker er det viktig at produsentene har tilgang til gode og praktiske metoder for næringstilførsel og ugrasregulering. HAKKET BEDRE ØKO-prosjektet vil bidra til større produksjon av økologiske grønnsaker i Norge ved å bruke mer plantehakk som jorddekke i radkulturer. Dette kan øke avlingsnivået, redusere behovet for ugrasregulering, og øke tilførselen av næringsstoff.
Til sammen kan dette gi økt produksjon og bærekraft i økologisk grønnsaksproduksjon i Norge, og bidra til at flere produsenter dyrker økologiske grønnsaker.

Prosjektet gjennomføres ved feltforsøk på Tingvoll, Apelsvoll (Toten), Landvik (Grimstad) og Stange i Hedmark i 2021 og 2022, og det er anlagt et demonstrasjonsfelt i en markedshage. I forsøkene tester vi ulike typer plantehakk, ulik intensitet i pålegging av plantehakk, og virkingen av å dekke plantehakket med karbonrikt materiale som halm og treflis. Et slikt toppdekke kan kanskje bedre nitrogenutnyttelsen og redusere tap av nitrogen.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:51154/2020
Prosjekteier:NIBIO Apelsvoll
Prosjektleder: Mette Goul Thomsen, NIBIO
Prosjektdeltakere NORSØK:Anne-Kristin Løes, Peggy Haugnes og Tatiana Rittl
Samarbeidsparter: NIBIO og NLR Innlandet
Finansiering: Landbruksdirektoratet, utviklingsmidler for økologisk landbruk
Tidsperiode: