Ivrig konsentrasjon på et Fokusgruppemøte på Skaun Økomjølk
Ivrig konsentrasjon på et Fokusgruppemøte på Skaun Økomjølk

Local crowdfunding for a low-emission society (Coolcrowd)

- Investigating the concept of local climate crowdfunding for Norway

Vi utforsker potensialet for folkefinansiering av tiltak som reduserer utslipp av klimagasser fra gårdsbruk. NORSØK lager estimat for mulige utslippsreduksjoner av drivhusgasser ved ulike scenarier.

Den overordnede målsetningen i COOLCROWD er å vurdere potensialet for et lokalt folkefinansieringssystem som gir norske bønder mulighet til å installere klimavennlig teknologi på eget bruk, og som samtidig gir nordmenn mulighet til å investere i lokale, klimaorienterte skadebegrensningstiltak.
Prosjektets ulike delmål er:
(i) Å gjøre seg kjent med, eksisterende folkefinansieringstilnærminger og analysere hvordan disse kan anvendes i en norsk kontekst
(ii) Å utforske juridiske og sosio-kulturelle forhold som kan fremme eller hindre realiseringen av en folkefinansieringstilnærming i Norge
(iii) Å utvikle alternative forretningsmodeller for et lokalt, folkefinansiert klimaprogram
(iv) Å utforske aksepten for folkefinansieringstilnærmingen blant norske bønder samt å utforske hva som er optimal design på en slik tilnærming ut ifra et gårdsperspektiv
(v) Å stadfeste den sannsynlige responsen blant folk flest når det gjelder konseptet med lokale, folkefinansierte klimatiltak, samt å identifisere optimale tiltak
(vi) Å utvikle og anbefale tiltak for implementeringen av en folkefinansiert tilnærming i samarbeid med relevante interessegrupper

Et velutformet folkefinansieringsprogram vil gi økt transparens, tillit og derfor også et økt gevinstpotensial for satsinger på klimagassreduksjon. I denne evalueringsforskningen vil fokuset rettes mot reduksjon av utslipp fra landbruket, gjennom folkefinansiering knyttet til transportrelaterte karbonutslipp. Det vil si at folk kan kompensere for utslipp i forbindelse med flyreiser og lignende ved å gi et bidrag til folkefinansiering av klimatiltak på gårdsbruk. Ved å gi folk muligheten til å investere i, og samhandle med lokale, norske tilbydere av klimagassreduserende tiltak, tilbyr folkefinansiering en reell mulighet for å gjøre klimareduserende tiltak direkte synlige og relevante i folks hverdagsliv. Gårdene som var med i Klimaprosjektet har kommet med sine synspunkt i en fokusgruppe i CoolCrowd. For en av gårdene i klimaprosjektet, Skaun Økomjølk, har NORSØK laget estimat for sparte utslipp av klimagasser ved innkjøp av solcellepanel og bruk av slepeslange og stripespreder ved spredning av kugjødsel i stedet for tankvogn med breispreder. Mer om Coolcrowd finner du her.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:268223
Prosjekteier:Ruralis
Prosjektleder: Pia Otte
Prosjektdeltakere NORSØK:Sissel Hansen og Ingvar Kvande
Samarbeidsparter: Universitetet i Oslo, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, Eindhoven University of Technology, Netherlands, University of Western Australia og University of Otago, New Zealand
Finansiering:Norges forskningsråd, Klimaforsk
Tidsperiode: