Forskerne Sissel Hansen og Tatiana Rittl vil gjennom prosjektet  ResidueGas se på en ny metodikk får å estimere N2O utslipp fra jord som har blitt tilført planterester.   (Foto: Anita Land)
Forskerne Sissel Hansen og Tatiana Rittl vil gjennom prosjektet ResidueGas se på en ny metodikk får å estimere N2O utslipp fra jord som har blitt tilført planterester. (Foto: Anita Land)

Improved estimation and mitigation of nitrous oxide emissions and soil carbon storage from crop residues (ResidueGas)

Bedre estimat på utslipp av lystgass (N2O) og lagring av karbon fra planterester

Målet med prosjektet er å foreslå en ny og forbedret metodikk for å estimere utslipp av lystgass (N2O) fra planterester for nasjonal rapportering av utslipp av klimagasser fra jordbruket.

Den relative betydningen av håndteringen av planterester for det totale utslippet av N2O og jordas karbon- og nitrogenbalanse under ulike klimatiske og agronomiske forhold i Europa vurderes. Dette for å kunne identifisere og implementere ulike strategier for reduserte utslipp av N2O. Det er store usikkerheter i estimerte utslipp av N2O fra planterester og det er en av de største usikkerhetene i nasjonal rapportering av utslipp av klimagasser fra landbruket. Det er usikkerhet i mengde og N-innhold i planterester som er tilbakeført til jorda, hvor store N2O utslipp som er forårsaket av planterester og hvordan utslippene blir påvirket av planteart, jord, klima og behandling.

ResidueGas sine mål:

  • Å foreslå en ny og forbedret metodologi for å estimere N2O utslipp assosiert med planterester for de viktigste plantedyrkingssystemene i Nord-Europa, til bruk i nasjonal rapportering.
  • Å estimere viktigheten av behandling av planterester for totalt N2O utslipp, karbon og nitrogenbalanse i landbruksjord. Dette gjøres for ulike system for plantedyrking og behandling av planterester under ulike jord og klimaforhold, som en basis for identifisering og implementering av tiltak for å minske utslippene.

Ved å gå gjennom resultat fra tidligere eksperimenter, målrettede nye eksperiment og forbedrede modeller vil ResidueGas foreslå en ny metodikk får å estimere N2O utslipp fra jord som har blitt tilført planterester. ResidueGas vil også evaluere muligheten til å øke karbonlagring og minske lystgassutslipp ved tilførsel av planterester, og utvikle nye dataprogram for dette. NORSØK leder WP4. Vi lager en database med resultat fra tidligere relevant forsøk, og bruker denne til å estimere størrelsen på og variabiliteten i utslipp av N2O forårsaket av tilførsel av planterester til jorda, samt å identifisere tiltak for å redusere disse. Mer informasjon finner du her.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:Aarhus Universitet
Prosjektleder: Jørgen Olesen
Prosjektdeltakere NORSØK:Sissel Hansen og Tatiana Rittl
Samarbeidsparter: NMBU, NIBIO, Gartnerhallen og Internasjonalt konsortie med deltakere fra seks europeiske land (DK, DE, FR, NO, SE, UK)
Finansiering:Norges Forskningsråd, ERA-GAS
Tidsperiode: