Grynstruktur Jord Foto Rp

Helhetlig jordvurdering - HelJord

Prosjektet Jordlappen Trinn 2 – Kurs for rådgivere i helhetlig jordvurdering (HelJord), vil tilrettelegge og utdype helhetlig vurdering av jordkvalitet på et praktisk-teoretisk 3-dagers kurs for landbruksrådgivere i 2018. Samt skrive ulike praktisk retta fagartikler om jordstruktur og jordbiologi med hovedfokus på bidrag fra bakterier, sopp, aktinobakterier, meitemark og planterøtter, og samspill mellom disse.

Målet er mer helhetlig rådgivning til gårdbrukere. Ønsket er at rådgivere i landbruket med Jordlappen, med sine 10 indikatorer, som praktisk verktøy og økt kunnskap om jordbiologi og jordstruktur, vil kunne gi bedre økologisk tilpasset rådgivning både for økologiske og konvensjonelle bønder. De 10 indikatorene som blir vurdert i Jordlappen er jordstruktur, jordart, moldinnhold, omdanning av planterester, jordpakking, vanninfiltrasjon, rotutvikling, biologisk aktivitet og meitemark. På kurset vil vi gå mer i dybden innen mellom annet bakterier, sopp, encella protister, jordfauna, næringssirkulering, aggregatdanning i jord og jordstruktur. Fagartiklene om indikatorene i Jordlappen og om jordoppbyggende tiltak under norsk forhold som skal skrives, vil være aktuelle både for rådgivere, bønder og forbrukere. Kurset blir et samarbeid mellom NORSØK, NLR, VitalAnalyse og Foregangsfylke-prosjektet «Levende matjord».

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:3041 JordBio
Prosjektleder:Reidun Pommeresche
Samarbeidsparter: Kjersti Berge (Norsk landbruksrådgiving (NLR)) og Svein Skøyen (Norsk landbruksrådgiving (NLR))
Finansiering:Landbruksdirektoratet - utviklingstiltak innen økologisk landbruk, NORSØK og Foregangsfylke «Levende matjord».
Tidsperiode: