Grynstruktur Jord Foto Rp

Helhetlig jordvurdering - HelJord

Prosjektet har videreutvikla og arrangert fordypningskurs om jordbiologi og jordstruktur.

Kurset "Helhetlig jordvurdering - kurs for landbruksrådgivere" (HelJord) ble fulltegnet og 22 deltakere var med. Kalnes VGS sin naturfagsal var basen for kurset. De hadde også jordarealer som vi brukte. I tillegg til NORSØK og NLR, deltok personer fra VitalAnalyse, NIBIO og Eurofins som foredragsholdere og NLR som arrangører for praktiske deler av kurset. NORSØK laget flere sett med til ulike preparater som deltakerne brukte på kurset; mykorrhiza i røtter, et utvalg av spretthaler og midd fra jord, ulike arter meitemark. VitalAnalyse lagde levende prøver av mikroorganismer fra ulik jord og kompost. Det ble også laget til tørre prøver av ulike jordarter og prøver av ulik tekstur sand, silt/leire. Kartportalen Kilden, med fokus på jordsmonn ble vist fra NIBIO. Kart over jordkvalitet, drenering, egnethet for dyrking mm kan finnes der.

Ute ble det gravd i jorda og brukt Jordlappen: 10 indikatorer og sjekkpunkter for å vurdere jordkvalitet. Eksempelvis pakka sjikt, jordstruktur, vanninfiltrasjon, biologisk nitrogenbinding, meitemark og rotutvikling. Det ble også tilrettelagt kopihefter som ble brukt for å artsbestemme meitemark og gruppebestemme midd og spretthaler. Alle foredragene, noen relevante vitenskaplige artikler og annet skriftlig materiale om temaet ble delt med kursdeltakerne på kurset og i etterkant via epost.

I prosjektet er det i samarbeid med annen finansiering utarbeidet 5 fagartikler knyttet til jordbiologi og jord. NORSØK hadde også et foredrag og demonstrasjon om jord, jordkarbon og jordbiologi på en fagdag om Jord på Møre i Økouka som del av dette prosjektet. Kurset var et samarbeid mellom NORSØK, NLR, VitalAnalyse, NIBIO og Foregangsfylke-prosjektet «Levende matjord».

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:3041 JordBio
Prosjektleder:Reidun Pommeresche
Samarbeidsparter: Kjersti Berge (Norsk landbruksrådgiving (NLR)) og Svein Skøyen (Norsk landbruksrådgiving (NLR))
Finansiering:Landbruksdirektoratet - utviklingstiltak innen økologisk landbruk, NORSØK og Foregangsfylke «Levende matjord».
Tidsperiode: