Sau Fast Dekke

Tett liggeareal til sau – praktiske løysingar

Prosjektet skal finne gode og gjennomførbare løysingar for å tilfredsstille EU- sitt regelverk om 50 % tett golvareal i økologisk sauehald.

Norge har i 2017 implementert kravet om 50% tett liggeareal for sau i økologisk drift. 

Hovudmålet i  dette prosjektet er å utgreie og gjere kjent praktiske løysingar for å tilfredsstille kravet.

Delmål er :

  • Få oversikt over kor mange eksisterande og potensielle nye økologiske sauebønder som ikkje tilfredsstiller kravet til tett golvareal i EU-regelverket
  • Kartlegge kva som påverkar sauebøndene sitt val for vidare drift når kravet om 50 % tett golvareal blir innført
  • Finne praktiske løysingar under ulike tilhøve i eksisterande økologiske sauefjøs 
  • Rekne ut kostnaden ved å gjennomføre ulike praktiske løysingar
  • Utarbeide informasjonsmateriell til bønder, forvaltning og rådgjevarar

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Kristin Sørheim
Prosjektdeltakere NORSØK:Rosann Johanssen
Samarbeidsparter: NLR, Debio og NSG
Finansiering:Landbruksdirektoratet, NORSØK, NSG, Debio
Tidsperiode:

Publikasjoner (7)