Sau Fast Dekke

Tett liggeareal til sau – praktiske løysingar

Prosjektet skulle finne gode og gjennomførbare løysingar for å tilfredsstille EU- sitt regelverk om tett liggeareal i økologisk sauehald.

I 2017 ble kravet om tett liggeareal for økologisk sau implementert i Norge slik at minst 0,75 m2 av arealkravet på minst 1,5 m2 per sau skal være tett golv.

Hovudmålet i dette prosjektet var å utgreie og gjere kjent praktiske løysingar for å tilfredsstille kravet.

Delmål var å:

  • Få oversikt over kor mange eksisterande og potensielle nye økologiske sauebønder det finnast som ikkje tilfredsstiller kravet til tett golvareal i EU-regelverket
  • Kartlegge kva som påverkar sauebøndene sitt val for vidare drift når kravet om tett liggeareal blir innført
  • Finne praktiske løysingar under ulike tilhøve i eksisterande økologiske sauefjøs
  • Rekne ut kostnaden ved å gjennomføre ulike praktiske løysingar
  • Utarbeide informasjonsmateriell til bønder, forvaltning og rådgjevarar

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Kristin Sørheim
Prosjektdeltakere NORSØK:Rosann Johanssen
Samarbeidsparter: NLR, Debio og NSG
Finansiering:Landbruksdirektoratet, NORSØK, NSG, Debio
Tidsperiode:

Publikasjoner (7)