Høsting av forsøksfelt med havre gjødslet med fiskebein, algefiber eller hønsegjødsel, 31.juli 2019. (Foto: Anne-Kristin Løes)
Høsting av forsøksfelt med havre gjødslet med fiskebein, algefiber eller hønsegjødsel, 31.juli 2019. (Foto: Anne-Kristin Løes)

Restråstoffer fra havet som gjødsel til økologisk landbruk (RESTOR)

Resirkulert gjødsel fra storsamfunnet kan gi økologisk landbruk økt integritet. Mye næring havner i havet. Kan torskehoder og algerester kombineres til en fullgjødsel egnet for økologisk dyrking?

I landbruket transporteres store mengder næringsstoff fra jorde til fôrbrett, og til forbruker. Noe resirkuleres gjennom husdyrgjødsel og kloakkslam, men mye ender i havet. Økologisk landbruk vil resirkulere næringsstoff for å vedlikeholde jordas fruktbarhet. RESTOR-prosjektet vil undersøke om marine restråstoffer kan kombineres til en organisk fullgjødsel, som kan erstatte konvensjonell fjørfegjødsel som brukes i dag. Alger og rester etter hydrolyse av vill marin fisk er aktuelle restråstoff. Hvilke mengder kan være tilgjengelige til gjødsel i Møre og Romsdal, og hvordan kan disse best kombineres og bearbeides for å produsere en økologisk fullgjødsel som enkelt kan lagres og spres?

Dette er problemstillingen i et treårig prosjekt ved NORSØK (2018-20). Tettere samarbeid mellom grønn og blå sektor har potensiale til å utløse mye næringslivsaktivitet, men det er stor mangel på kunnskap som trekker områdene sammen.

Hvis marine restråstoff kan kombineres til en økologisk gjødsel med dokumentert effekt til en konkurransedyktig pris, kan et slikt gjødselprodukt ha kommersiell interesse langt ut over Norge. Den næringa som ikke resirkuleres tilbake til dyrka jord fra husdyrgjødsel eller kloakkslam, vil etter hvert havne i havet. Å samle og resirkulere næringsstoff fra havet kan være et bærekraftig alternativ til bruk av konvensjonell husdyrgjødsel. Etterhvert som mer og mer av maten til oppdrettsfisk er produsert på landjorda, blir det stadig viktigere å slutte kretsløpene fra land til hav og tilbake til land. Mattilsynet forvalter regelverket for økologisk produksjon i Norge, og avgjør i hvert tilfelle om et gitt restråstoff kan godkjennes brukt som gjødsel eller jordforbedring i økologisk dyrking i henhold til EUs regelverk.

Algerfiber og fiskebein ble prøvd ut i feltforsøk på Tingvoll gard sommeren 2019. Hvordan det gikk, kan du se i denne filmen!

Algae fibre and fishbones were tested in field on Tingvoll farm in 2019. This video shows you what was done, and what we achieved