Grynstruktur Jord Foto Rp

JordBio – Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite

I prosjektet er det utvikla kursmateriell til ett dagskurs i jordbiologi og jordstruktur for gårdbrukere.

Prosjektet har vart fra 2016 og er avsluttet 1.3.2019, men Jordlappen videreføres gjennom andre aktiviteter ved NORSØK. Det er utarbeidet et dagskurs for visuell bedømming av jordbiologi og jordstruktur kalt Jordlappen. Dette kurset er gjennomført på 6 ulike steder for gårdbrukere og andre. Ett på Tingvoll og ett i Sigdal i 2017, ett på Åmot, Skjetlein, Særheim og Nedstrand i 2018. Alle kursene er arrangert av NORSØK i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving lokalt på hvert sted, unntatt i Sigdal, der kurset var en del av Økouka og på Åmot der det var kurs for elever ved Rosthaug videregående skole. Landbruk Nordvest var med i hele prosjektet.

Dagskurset inneholder to foredrag og noen timer praksis i felt, totalt 5-6 timer. Ett foredrag om jord og jordegenskaper og ett om jordbiologi og aggregatdannelse. Det er valgt ut 10 indikatorene som er med i kurset og som gjennomgås og sjekkes: jordstruktur, jordart, moldinnhold, omdanning av planterester, jordpakking, vanninfiltrasjon, plantevekst, røtter, biologisk aktivitet, samt arter og antall meitemark. Disse er valgt ut for å få et helhetlig inntrykk av hvordan forholdene i jorda er for plantevekst og jordbiologi, da de sier mye om luftutveksling og biologisk aktivitet i jorda.

Beskrivelse på hva som inngår i Jordlappen finnes i Veileder til Jordlappen og Plansjer Veileder til Jordlappen

I fagartikkelen «Stikk spaden og hendene i jorda» på Agropub, presenteres kursmaterialet til Jordlappen og fagartiklene om midd, mykorrhiza og meitemark som er produsert i prosjektet Stikk spaden og fingrene i jorda!. Les også i Bondevennen om da vi var på Særheim og hadde Jordlappenkurs Stikk nasen i jorda di!

En oppsummering og en del bilder fra noen av kursene vi har hatt i 2017 kan du se i en bildekollasj på OrgPrints her. og Jordlappen kurs 2018 her.

Det ble etablert et demonstrasjonsfelt for å se på rotutvikling og jordbiologi i engsystemer på Tingvoll (Nordmøre) våren 2016. To felter ble etablert etter nedpløying av eng, for å vise jordstruktur, jordbiologi, rotutvikling og rottyper av utvalgte planter over flere år. Vi har brukt vekster som har grønngjødseleffekt (vikker, kløver) og som har røtter som løsner jorda ved å ha dype røtter (luserne, karve, sikori, kløver, flere typer gras, bygg), samt honningurt. Det er brukt både ettårige og flerårige arter.

Bare ett felt ble tatt med videre i 2017 og 2018. Vi sådde også en del planter i doble potter for å se om det er mulig lage et «mobilt demonstrasjonsfelt». Jorda på demofeltene og fra spadeprøver (jord og røtter) i eng og beite andre steder, ble brukt til å ta bilder og utarbeide en veileder for visuell bedømming av jordstruktur og jordbiologi i eng, for gårdbrukere og andre. Vi prøvde også med manuell direktesåing i etablert eng på to steder våren 2016, dette ble ikke gjentatt fordi det var lite som etablerte seg første året, og enda mindre som var å finne igjen året etterpå. Les mer om våre demonstrasjonsfelt her.

For å lage ditt eget demonstrasjonsfelt for å se på planter, røtter, jordliv og jordstruktur, se Tips til demofelt med røtter og jordliv her.

Prosjektet er formidlingsrettet, hvor kurs, bildenøkler og veiledningsmateriell er viktige produkter. Se relevant faglig stoff under Publikasjoner lengre ned på siden.


Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:3041 JordBio
Prosjekteier:Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)
Prosjektleder:Reidun Pommeresche
Prosjektdeltakere NORSØK:Reidun Pommeresche
Samarbeidsparter: Landbruk Nordvest
Finansiering:Matmerk, Kompetanseutviklingsprogrammet i Landbruket (KIL)
Tidsperiode:

Publikasjoner (20)