Grynstruktur Jord Foto Rp

JordBio – Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite

I prosjektet er det utvikla mareriell til tre dagskurs i jordbiologi og jordstruktur for gårdbrukere.

Læringspakke for visuell bedømming av jordbiologi og jordstruktur er under utvikling og utprøving. Denne er utarbeidet og testet på to dagskurs for gårdbrukere og andre om jordbiologi og jordstruktur i 2017, ett på Tingvoll og ett i Sigdal i 2017. Noen bilder og litt oppsummering fra kursene i 2017 kan du se her Jordlappen trinn 1.

Sommeren 2018 skal vi arrangere to nye dagskurs med Jordlappen Trinn1, for gårdbrukere og andre interesserte i samarbeid med NLR Rogaland og NLR Trøndelag. Når hele læringspakken er ferdig, skal mesteparten av den bli tilgjengelig på nett. To foredrag og flere timer praksis i felt inngår i kurset. De 10 indikatorene som sjekkes: Jordstruktur, Jordart, Moldinnhold, Omdanning av planterester, Jordpakking, Vanninfiltrasjon, Plantevekst, Røtter, Biologisk aktivitet og Meitemark. Dette for å få et helhetlig inntrykk av hvordan forholdene i jorda er for plantevekst.
Det er etablert et demonstrasjonsfelt for å se på rotutvikling og jordbiologi knyttet til engsystemer på Tingvoll (Nordmøre) våren 2016. To felter ble etablert etter nedpløying av eng, for å vise jordstruktur, jordbiologi, rotutvikling og rottyper av planter over flere år. Vi har brukt vekster som har grønngjødseleffekt (vikker, kløver, honningurt), og som har røtter som løsner jorda ved å ha dype røtter (luserne, sikori, kløver, flere typer gras, bygg). Det er brukt både ettårige og flerårige arter. Bare ett felt blir fulgt opp i 2017 og 2018. Vi har også sådd en del planter i doble potter for å se om det er mulig lage et «mobilt demonstrasjonsfelt». Jorda på feltene og fra spadeprøver (jord og røtter) i eng og beite andre steder, brukes til å utarbeide en veileder for visuell bedømming av jordstruktur og jordbiologi i eng, for gårdbrukere og andre. Vi har også direktesådd i etablert eng på to steder våren 2016, dette ble ikke gjentatt. Les mer om demontrasjonsfeltene og hvordan det gikk der her.

Prosjektet er formidlingsrettet, hvor kurs, bildenøkler og veiledningsmateriell er viktige produkter.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:3041 JordBio
Prosjekteier:Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)
Prosjektleder:Reidun Pommeresche
Prosjektdeltakere NORSØK:Reidun Pommeresche
Samarbeidsparter: Landbruk Nordvest
Finansiering:Matmerk, Kompetanseutviklingsprogrammet i Landbruket (KIL)
Tidsperiode:

Publikasjoner (20)