Gammelnorsk spelsau på lyngheibeite på Nerlandsøya (Foto: Kristin Sørheim)
Gammelnorsk spelsau på lyngheibeite på Nerlandsøya (Foto: Kristin Sørheim)

Redusert tap av dyr på utmarksbeite

Sauenæringa og NORSØK etablerer økt digital overvåking og innhenting av døde dyr i utvalgte beiteområder i Surnadal for å dokumentere tapsårsak.

I prosjektet «Tap av dyr på sommerbeite» har vi som målsetning å finne tapsårsaker hos sau og lam på sommerbeite. Det er viktig for næringa å få mer kunnskap om tapsårsak: slik vil man kunne iverksette målretta tiltak for å forebygge tap. Kunnskapen vil kunne redusere tapet av dyr på beite og bedre dyrevelferden, noe som igjen vil redusere det etiske dilemmaet det er å sende dyra når man frykter store tap. Det vil og kunne bidra til å redusere konflikten rundt rovdyrdebatten.

I prosjektet har vi utstyrt ca 140 lam og søyer i området Torvika, Stangvik, Strengen og Nordvik med GPS-sendere. Vi håper å få tak i minimum 20 ferske kadaver som vi kan obdusere slik at vi i samarbeid med SNO kan fastslå dødsårsak.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Møre og Romsdal bondelag, Møre og Romsdal bonde- og småbrukarlag, Møre og Romsdal sau og geit, beitelagene i Surnadal kommune og Surnadal kommune.
Fra NORSØK er Kristin Sørheim og Berit Blomstrand involvert i prosjektet som er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet skal pågå 2021-2022.

Les mer her!