Gammelnorsk spelsau på lyngheibeite på Nerlandsøya (Foto: Kristin Sørheim)
Gammelnorsk spelsau på lyngheibeite på Nerlandsøya (Foto: Kristin Sørheim)

Redusert lammetap

Sauenæringa og NORSØK etablerer økt digital overvåking og innhenting av døde dyr i utvalgte beiteområder i Surnadal for å dokumentere tapsårsak.

Tap av dyr på utmarksbeite

Møre og Romsdal er et av fylka med størst lammetap på utmarksbeite. Dette skyldes både sykdom, skader og tap på grunn av freda rovvilt. Det er lite kunnskap og mangelfull dokumentasjon av tapsårsak på beite, og vi har et behov for økt kunnskap for å kunne iverksette forebyggende tiltak.

En stor del av tapet av lam på utmarksbeite klassifiseres som «andre sjukdommer» eller «annet», det vil si at vi ikke har sikker kunnskap om tapsårsak. Vi vet også at det er store tap i enkelte områder på grunn av rovdyr.
I dette prosjektet skal vi utstyre minst 400 sau og lami ulike beitelag i Surnadal kommune med radiobjeller (GPS-bjeller?), og vi håper dermed å finne døde dyr så raskt at vi kan stille en sikker diagnose når det gjelder dødsårsak. Døde dyr skal obduseres av veterinær og det skal tas nødvendige prøver for analyse. Hvis det er mistanke om rovdyr, vil SNO bli tilkalt for å gjøre sine undersøkelser.

Vi håper prosjektet vil gi oss kunnskap om hva som er de viktigste årsakene til de økende tapa i beiteområdet og at kunnskapen kan omsettes i forebyggende tiltak og lavere tap i neste beitesesong.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Berit Marie Blomstrand
Samarbeidsparter: Møre og Romsdal småbrukarlag, Møre og Romsdal Bondelag, Beitelaga sau og geit og Beitelaga i Surnadal kommune
Finansiering: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Tidsperiode: