Marktelling (Foto: Ane Harestad)
Marktelling (Foto: Ane Harestad)

Opptrapping av arbeid innen økologisk landbruk

Målet med prosjektet er økt økologisk landbruksproduksjon, tilpasset det norske markedet, gjennom tilgang til høy kompetanse og rådgivning for produsenter i hele landet.

Hovedmålgruppen er produsenter, men en stor del av NORSØKs arbeid i prosjektet har landbruksrådgivere i NLR som målgruppe. Prosjektet består av ulike delprosjekter, hvorav NORSØK deltar i seks av dem: Kompetanseoppbygging i rådgiverapparatet, utarbeiding av kursmateriell til bruk i rådgivningen, nytt rådgivningstilbud for økomelkprodusenter, forsøks- og FoU-arbeid, informasjon og formidling av fagstoff fra FoU-arbeid og formidling av aktuelt fagstoff og økt satsing innen jord. Prosjektet er en oppfølging av arbeidet innen fem av Foregangsfylke-prosjektene, som alle nå er avsluttet.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektleder:Grete Lene Serikstad
Samarbeidsparter: Norsk landbruksrådgivning
Finansiering:Landbruksdirektoratet
Tidsperiode: