Sigbjørn Drøpping og Invar Kvande kan gi råd om egen energiproduksjon. (Foto: Anita Land)
Sigbjørn Drøpping og Invar Kvande kan gi råd om egen energiproduksjon. (Foto: Anita Land)

Rådgivning og arrangement for auka bruk av fornybar energi

Dette prosjektet skal brukes til å håndtere henvendelser fra gårdbrukere for mulig egen produksjon av fornybar energi og til å arrangere møter/seminarer og etablere nettverk der etablert kunnskap og nye løsninger kan spres effektivt.

Det er ofte stor forskjell mellom forutsetningene på de ulike gårdene og leverandørmarkedet er fortsatt noe uoversiktlig. Det er behov både for en god del kartlegging, vurdering og kunnskapsoppbygging for å komme i posisjon for å realisere egne godt funderte anlegg. Prosjektet er spesielt rettet mot å bidra i fasen fra ide til søknad om anlegg- eller prosjektmidler.
Målet med prosjektet er å bidra til; realisering av godt dimensjonerte solcelle-anlegg på gård, realisering av nye biogass-anlegg i Møre og Romsdal, realisering av ny flisproduksjon og flere biovarme-anlegg i Møre og Romsdal samt etablere et verktøy for å gi den enkelte gårdbruker oversikt over nåværende og fremtidig elektrisitetsbehov og infrastruktur for el-forsyning på gården. Dette vil igjen danne grunnlag for valg av utstyr og vurdering og valg av eventuell egen energiproduksjon.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Ingvar Kvande
Finansiering:Møre og Romsdal Fylkeskommune
Tidsperiode: