Møkkakjøring

Møkk og miljø- et utredningsprosjekt med fokus på bedre bruk av husdyrgjødsla til beste for bonde, økonomi og miljø

Formålet med prosjektet er å utrede tiltak som kan gi redusert tidsbruk, økt lønnsomhet og redusert belastning på klima- og miljø som følge av mer effektiv håndtering av husdyrgjødsla.

Andelen leiejord har økt betydelig de siste tiårene. I mange tilfeller ligger deler av leiejorda et godt stykke unna driftssenteret. Dårlig arrondert jordbruksareal er kanskje den aller største utfordringen for kostnadseffektivt og klima- og miljøvennlig husdyrdrift i store deler av landet. Dårlig arrondering øker bondens tidsbruk til ulike oppgaver betydelig, og reduserer muligheten for bruk av effektivt utstyr som f.eks. slepeslanger. Små tidsmarginer og økende nedbørsmengder utfordrer bondens mulighet til å gjøre jobbene på jorda til rett tid. Mange bønder har gode samarbeidsløsninger, men forbedringspotensialet er stort mange steder. Det er flere forhold som gjør at det i mange tilfeller drives lite optimalt med tanke på hvem som gjødsler hvilken jord. Dette forprosjektet vil gjennom konkrete beregninger vise kostnader og andre uheldige effekter av kombinasjonen mye husdyrgjødsel og dårlig arrondering. På bakgrunn av gjennomførte beregninger og intervju av deltakende bønder vil alternative løsninger bli foreslått og presentert. Prosjektet vil øke bevisstheten rundt problematikken og stimulere til forbedringer både blant bønder og rådgivere.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Rose Bergslid
Samarbeidsparter: Klimasmart landbruk, Møre og Romsdal Bondelag og Møre og Romsdal Fylkeskommune
Finansiering:Forskningsmidler for jord og matindustri
Tidsperiode: