Pp Rot 1 M Alt

Økologisk planteforedling for økt mangfold (COBRA)

I COBRA utvikles økologisk planteforedling gjennom plantemateriale med høy genetisk diversitet. Partnere fra 20 land har deltatt, og undersøkt populasjoner av korn som alternativ til ensartede sorter.

En jevnlig foredling av kulturvekster i takt med endrede rammebetingelser er en forutsetning for et produktivt landbruk. I økologisk dyrking er det spesielt viktig at sortene har et effektivt næringsopptak, god resistens mot sykdommer, sterk konkurranseevne mot ugras, og mekanismer for å motstå angrep av skadedyr. Det er dessuten et større behov for robuste sorter som kan tåle stadig mer ustadige klimabetingelser, siden det er færre eksterne innsatsfaktorer å sette inn. Med et begrenset omfang av økologisk dyrking er det vanskelig å drive egen sortsforedling for å dekke behovene i økologisk produksjon, i en økonomisk presset foredlingsbransje. Internasjonal handel med såvarer krever morfologisk ensartede, definerbare sorter, såkalte DUS-standarder (Distinctness; Uniformity; Stability). Reglene forenkler handel med såvarer, men hindrer at man kan utvikle «sorter» eller sortsblandinger med høyere biologisk mangfold, og dermed bedre motstandskraft mot sykdommer, skadedyr, ugras og skiftende klimaforhold. Slike sortsblandinger kan ha et stort potensiale i økologisk dyrking. COBRA er et europeisk prosjekt med deltakere fra 20 land. COBRA skal koordinere, styrke og utvide eksisterende nettverk innen økologisk planteforedling, med fokus på vekstene hvete, bygg, erter og åkerbønner.

Den norske innsatsen i COBRA

Den norske innsatsen i COBRA er delt i to. NORSØK i samarbeid med NIBIO og Sveriges landbruksuniversitet undersøker rothår i populasjoner av vårhvete. Oikos Økologisk Norge ved statsviter Dr. Regine Andersen (tidligere Fritjof Nansens institutt) har inngående kjennskap til lovgivning innen såfrø og bønders rettigheter til frøproduksjon, og har bidratt i prosjektaktiviteter rettet mot å lette tilgangen til økologisk foredlet plantemateriale. I fellesskap formidles resultater fra prosjektet videre til norske målgrupper.


Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:NFR 228013
Prosjekteier:NFR Bionærprogrammet/CORE Organic
Prosjektleder: Bruce Pearce, Organic Research Centre (ORC), UK
Prosjektdeltakere NORSØK:Anne-Kristin Løes
Samarbeidsparter: NIBIO og Økologisk Norge
Finansiering:NFR Bionær
Tidsperiode:

Publikasjoner (20)