Heine S 1106 6928 (Foto: Heine Schjølberg )
(Foto: Heine Schjølberg )

Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal

Prosjektet er delt inn i tre hovedtema: Tilrettelegging og organisering for beiting med melkeku, tiltak for å bedre kvaliteten på innmarksbeiter og tiltak for økt beiting i utmark og jordbruksarealer som er gått ut av drift

NORSØK er prosjektleder for tema som omhandler tiltak for økt beiting i utmark og jordbruksarealer som er gått ut av drift. Dett er er delt inn i fire deler.

Del 1: Aktuelle beiteområder i tre kommuner kartlegges. På bakgrunn av kartlegginga av aktuelle beiteområder foretas en prioritering av hvilke beiteområder det er viktigst å ta i bruk.

Del 2: Finne aktuelle besetninger som vil videreføre/starte ny beiting i de aktuelle områdene. Ut fra søknad om produksjonstillegg og prioriterte områder inviteres aktuelle produsenter med storfe og sau til informasjonsmøte om prosjektet.

Del 3: Gjennomføre tiltak i beiteområdene for å tilrettelegge for beiting. Nødvendige tiltak som oppsett av sperregjerder, bygging av samlekve osv. identifiseres.

Del 4: Gjøre kjent erfaringene fra prosjektet. Det utarbeides en rapport som beskriver framgangsmåte, erfaringer og resultater i prosjektet. Rapporten skal inneholde enkle modellberegninger av økonomien for produsentene og verdien av beiteressursene ved de gjennomførte tiltakene.
Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:3044
Prosjekteier:Møre og Romsdal Bondelag
Prosjektleder: Arnar Lyche, Møre og Romsdal Bondelag
Prosjektdeltakere NORSØK:Rose Bergslid
Samarbeidsparter: Tine og Norsk landbruksrådgivning
Finansiering:NORSØK, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Tidsperiode: