Hest  Img 8258 (Foto: Anita Land)
(Foto: Anita Land)

Hestemøkk som gjødselkilde – formidling om god håndtering for tilbakeføring til dyrkingsjord

Hovedformålet med prosjektet er å bidra til en bærekraftig bruk av hestegjødsel og samtidig få bukt med miljøproblemer som ikke-forskriftsmessing dumping av hestegjødsel medfører.

Hestegjødsel er en verdifull ressurs for landbruket. I 2012 var antallet hester på landsbasis estimert til 125 000. Om vi regner at hver hest gir en gjødselmengde per år på 8 tonn (avhengig av rase og foring) og at den inneholder 50 kg nitrogen (N), 9 kg fosfor (P) og 60 kg kalium (K), representerer det en samlet mengde på 1 millioner tonn gjødsel med et næringsinnhold for N, P og K på henholdsvis 6250, 1125 og 7500 tonn. Per i dag går mange av disse næringsstoffene tapt.

For å oppnå en bærekraftig planteproduksjon i fremtiden, er det viktig at all gjødsel, inkludert hestegjødsel, håndteres på en slik måte at så mange av næringsstoffene som mulig tilbakeføres til dyrkingsjord.

Det finnes ulike håndteringsmåter for lagring av hestegjødsel (eks lagring i konteiner og ulike komposteringsmetoder) som har potensiale til å sikre en tilfredsstillende tilbakeføring av næringsstoffer til landbruket. I økologisk landbruk kan det være en utfordring å få dekket behovet for plantenæringsstoffer, spesielt i dyrkingssystem uten husdyr. Tilgang til hestegjødsel som har vært tilfredsstillende håndtert, vil derfor kunne ha stor betydning for nærliggende økologiske bruk.

I prosjektet blir det utformet et kurstilbud som retter fokus mot verdien av hestegjødsel som næringskilde i landbruket og om gode håndteringsmåter for gjødselen. Kurset er rettet mot hesteeiere og andre som arbeider med hest i tillegg til landbruksrådgivere, naturbrukslærere og elever.

Hestegjødsel er en verdifull ressurs for landbruket (Foto: Kirsty McKinnon)
Hestegjødsel er en verdifull ressurs for landbruket (Foto: Kirsty McKinnon)

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektleder:Kirsty McKinnon
Samarbeidsparter: NLR Trøndelag, Skjetlein videregående skole og Skjetlein grønt kompetansesenter
Finansiering:KIL-midler, Matmerk, NORSØK og samarbeidspartnere
Tidsperiode: