Erte- og tomatplanter fikk tilført gjødsel med rester av klopyralid i ulike konsentrasjoner.  (Foto: Kirsty McKinnon)
Erte- og tomatplanter fikk tilført gjødsel med rester av klopyralid i ulike konsentrasjoner. (Foto: Kirsty McKinnon)

Gjødsel med rester av herbicid – en utfordring for økologisk landbruk

I en nylig publisert NORSØK-rapport beskriver vi et forsøk der et gjødselprodukt førte til skade på oppalsplanter av ert og tomat. Gjødselen inneholdt rester av et ugressmiddel.

I økologisk landbruk er det et mål å resirkulere organisk materiale og næringsstoffer for å opprettholde jordfruktbarheten på lang sikt. En utfordring med tilbakeføring av organisk materiale til landbruksjord, er at det kan følge med «nisser med på lasset» i form av uønskede stoffer. Uønskete stoffer kan være tungmetaller, rester av medisiner, pesticider eller andre miljøgifter.
For økologisk landbruk er dette spesielt utfordrende fordi et viktig prinsipp i driftsmetoden er å unngå bruk av kjemiske driftsmidler.
All den tid regelverket for økologisk drift tillater bruk av organiske materialer fra konvensjonell drift, er det fare for at driftsmidlene kan inneholde uønskete stoffer, for eksempel pesticidrester.
Det har vært kjent i flere år fra forskning og praktisk dyrking at bruk av husdyrgjødsel, høy, halm, gressklipp, kompost eller vinasse med rester av pesticider har ført til misvekst på planter. Selv i svært lave konsentrasjoner kan enkelte stoffer føre til vekstforstyrrelser med abnorm vekst eller plantedød.
I forsøket som ble utført ved NORSØK, inneholdt gjødselen det virksomme stoffet klopyralid. Stoffet kan føres tilbake til et ugressmiddel som blant annet brukes i konvensjonell sukkerbeteproduksjon. Restproduktet (vinasse) fra sukkerproduksjonen har i sin tur blitt brukt som basis for ulike gjødselprodukter. I forsøket fikk plantene tilført gjødselen i ulike konsentrasjoner. Ved laveste gjødselstyrke fikk erteplantene en unormal strekningsvekst. Tomatplantene utviklet betydelig færre blomsterklaser og blomster, og fruktene som dannet seg hadde dårlig utvikling av frø. Med sterkere gjødselstyrke ble både erte- og tomatplantene sterkt skadet eller døde.

EU-kommisjonen har nylig bestemt en innstramming i vurderingen av ugressmidler som inneholder klopyralid. Det er god bioøkonomi å kunne utnytte biologisk restavfall til nye (gjødsel)produkter, så EUs bestemmelse er et viktig skritt på veien for å få begrenset problemet med rester av klopyralid i jord, kompost og organisk gjødsel. Dette er spesielt viktig for økologiske dyrkere, som ofte er avhengig av innkjøpte, organiske gjødselslag.

Rapporten kan leses her.