Transport av komprimert rå biogass - Rågass på flak​​

Prosjektet skal vurdere om det er lønnsomt og mulig å komprimere rågass ved distribuerte biogass-anlegg for så å frakte rågassen inn til sentrale oppgraderingsanlegg. Dette vil for eksempel kunne være gunstig med tanke på å realisere grendeanlegg eller et regionsanlegg for biogass, hvor 10-20 000 tonn sambehandles med fiskeavfall og annet næringsavfall om omgjøres til biogass.

Per dags dato er det ikke lønnsomt med oppgraderingsanlegg for biogass i liten skala. Dette prosjektet skal se om det er lønnsomt og mulig å heller samle biogass og transportere det på flak til større oppgraderingsanlegg, som EcoPro i Verdal. Prosjektet vil være tredelt. Det vil gjennomføres en kartlegging av tre case, der man avklarer mulig gassproduksjon, gass-sammensetning, variasjon i gassproduksjon, logistikk og andre relevante lokale forhold. Her er Svanem Biogass på Hellandsjøen og Biogass Møre i Ålesund aktører som ønsker å være med. I tillegg ønsker vi å se på en case knyttet til Innherred og nærmere tilknytning til Mære landbruksskole.

Den tekniske vurderingen vil bestå av en omfangsanalyse der man bestemmer hvilke elementer som skal tas med i et kostnadsestimat. Her skal både fysiske behov og tekniske løsninger på produksjonsstedet, for transport og på oppgraderingsanlegget kartlegges. Et kostnadsestimat for investerings- og driftskostnader vil så gjennomføres på basis av omfangsanalysen og data innhentet fra de ulike case. SINTEF Tel-tek vil gjøre den teknisk-økonomiske studien blant annet basert på tall fra en database for tidligfase kostnadsestimering.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:Mære landbruksskole
Prosjektleder:Ingvar Kvande
Samarbeidsparter: Biogass Møre, Svanem Biogass Holding AS, SINTEF Tel-Tek, Vestfjorden Avløpsselskap (VÈAS) og Ecopro AS
Finansiering:Innovasjon Norge
Tidsperiode: