Felle for jordbærsnutebille. (Foto: Atle Wibe)
Felle for jordbærsnutebille. (Foto: Atle Wibe)

Jordbærskade - Utprøving av ny kunnskap innen plantevern av jordbær, utvikling av metode og informasjon om tiltak for integrert plantevern

Jordbærsnutebillen (Anthonomus rubi) forårsaker store skader i både konvensjonell og økologisk jordbærproduksjon. For å redusere skadeomfanget ble det undersøkt om insektfeller med duftstoffer kunne være til hjelp for å hindre disse skadene.

Jordbærsnutebillen gnager hull i blomsterknoppen og legger ett egg i hver knopp. Etter egglegging gnager den av blomsterstilken slik at den tørker ut og utviklingen av blomsten stopper opp. Ved enkelte tilfeller har produsenter og landbruksrådgivere observert skade på mer enn 80% av blomsterknoppene, selv ved bruk av insekticider.

For å møte utfordringen med jordbærsnutebillen har det blitt gjennomført både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Det meste av denne nye kunnskapen som har fremkommet gjennom disse forskningsprosjektene er fortsatt ikke blitt gjort tilgjengelig og demonstrert ovenfor bærprodusentene. I prosjektet JORDBÆRSKADE ble relevante forskningsresultater utprøvd i fullskala jordbærfelt. Dette for å utvikle metoden og for å kunne demonstrere hvilke potensialer en slik plantevernstrategi kan ha.

200 traktfeller  med attraherende duftstoffer ble plassert i et toårig forsøksfelt i Steinkjer kommune der det var kjent at billen var etablert. Fangsten av biller i fellene ble kontrollert gjennom hele vekstsesongen, samt skade på plantene og avling ble registret. Til sammen 5361 biller ble fanget. Imidlertid var fangsten lav tidlig i sesongen da selve skaden på plantene oppsto. Ut fra resultatene ble det ikke påvist mindre skade eller høyere avling i forsøksfeltet enn i kontrollfeltet. Ved avlingsregistreringen ble også skade forårsaket gråskimmel registret. Her ble det påvist betydelig avlingstap på grunn av denne soppsykdommen.