Grønne verdikjeder med utgangspunkt i biogassproduksjon fra fettrike råstoff

Flere aktører i Møre og Romsdal jobber med å etablere biogassanlegg. Prosjektet skal se på ulike råstoffer til bruk i biogass og verdikjeder knyttet til dette.

Prosjektet er to-delt. Første del omhandler å få innledende informasjon om lipidfraksjoners egnethet i tradisjonell biogassprosess ved ulike temperaturer.
NORSØK bruker storfegjødsel som råstoff og søker tilleggsråstoff til sin biogass-produksjon. Fett og lipider er energikonsentrert og har derfor
et høyt biogass- og metanpotensial, men kan også skape problemer i en biogassreaktor. Prosessen inhiberes når organisk belastning av lipid blir økt. Anlegget er i en ombyggingsfase hvor man tenker omlegging til termofil drift. Driftstemperatur vil ha innvirkning på nedbrytning av fett, både mekanisk og biologisk. Tørket død fisk, meierislam, slakteriavfall og ullvaskevann representerer store næringer innen håndtering av organiske fettrike fraksjoner, og er derfor samlet sett en god modell for andre industrier med tilsvarende masser.

Andre del skal se på hvordan etablering av ny grønn virksomhet kan ses i sammenheng med annen eksisterende virksomhet, eller virksomheter under utvikling. Det er bedriftsøkonomisk lønnsomt å ha tilgang på lokale og regionale råstoff som gir god gassproduksjon. Prosjektets del om grønn utvikling har følgende case: planlegges bl.a. et ullvaskeri på Tingvoll som kan gi vaskevannet som råstoff til biogassanlegget til NORSØK.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NIBIO
Finansiering:Regionalt forskningsfond Midt-Norge, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Tidsperiode: