20130410  Img 9631 (Photo: Anita Land)
(Photo: Anita Land)

Insect Larvae as Animal Feed

Målet med dette prosjektet er undersøke muligheter og potensiale for forskning og innovasjon på insektlarver som ny proteinfôrkilde i Norge

Nasjonal husdyrproduksjon og fiskeoppdrett er i høy grad basert importert proteinbasert fôr, og det er et uttrykt ønske om større sjølforsyningsgrad. For disse produksjonene har dyrking av insektlarver for fôr et stort potensiale, særlig med tanke på at dyrking av insekter til mat og fôr kan gi mindre klimagassutslipp, kreve mindre areal og sannsynligvis mindre energi enn annen produksjon. Internasjonalt er det en betydelig forskingsaktiviteten innen dette feltet og fokus har vært på hvilke arter som kan egne seg og hvilke oppdrettsbetingelser og prosesseringsmetoder som er påkrevd.

I samarbeid med internasjonale forsker vil det i dette prosjektet bli undersøkt hvilke insektarter, vekstmedium og produksjonsbetingelser som er aktuelle å benytte under norske forhold. På bakgrunn av denne vurderingen vil det vil bli gjennomført et pilotforsøk med dyrkning av insektlarver. Mulige fôrprodukter vil bli fremstilt og disse vil bli kvalitetsvurdert. Videre vil det bli gjennomført en undersøkelse hos fôrprodusenter og hos husdyr- og oppdrettsnæringa for å vurdere interessen for produksjon av proteinfôr fra insektlarver. Derfor er det nedsatt en brett sammensatt referansegruppe for å bidra med vurderinger om hvilke spørsmål som krever mer forskning, og for å kunne etablere et sterkt konsortium for mer omfattende FoU-arbeid.