Seban heading

Senter for bærekraftig utvikling innen arealforvaltning og naturmangfold

Senteret vil oppfylle mål for berekraftfylket Møre og Romsdal, i partnarskap med dei andre kompetansemiljøa som er etablerte i fylket.

Auka krav til dokumentasjon av naturmangfald, berekraftig arealbruk og konsekvensar av inngrep, krev betre metodar for å sikre gode nok og effektive plan- og byggesaksprosessar.

  • Kommunane etterspør kunnskap om arealforvalting og naturmangfald og gode kriterium for vurderingsgrunnlag.
  • Dei grøne og blå verdikjedene og reiselivet utgjer ein stor og viktig del av næringslivet i Møre og Romsdal. Desse næringane er avhengige av naturgrunnlaget.
  • Vi treng eit forsterka fokus på arealforvalting og naturmangfald for å sikre at naturressursane kan gi auka verdiskaping i framtida.

Senteret skal bidra til:

  • å styrke og dele kunnskap om arealressursar og naturmangfald.
  • vidareutvikle indikatorar for berekraftig arealbruk i dialog med kommunar og næringsliv.
  • formidle konsekvensar for naturmangfaldet av endra arealbruk ved praktiske utprøvingar.
  • berekraftig næringsutvikling gjennom positivt samspel med næringsaktørar.
  • å søke gode løysingar i målkonfliktar, gjennom dialog og kunnskap om ulike interessentars planar og bruk av areal.
  • å engasjere ungdom til refleksjon og forståing for berekraftig utvikling gjennom praktisk retta opplegg i samarbeid med dei vidaregåande skolane.
  • meir kunnskap om areal og naturmangfald hos ulike målgrupper; noko som igjen vil føre til auka engasjement for berekraftig samfunnsendring.

Tingvoll Økopark står saman med NIBIO Tingvoll, Miljøfaglig utredning, NORSØK og Tingvoll kommune bak dette initiativet. Alle aktørane har tilsette lokaliserte på Tingvoll.

Les meir på prosjektet si nettside!

Project number:2021-0521, Møre og Romsdal fylkeskommune
Project owner:Tingvoll Økopark
Project coordinator:Lovise Johannse Sæter
Project staff NORSØK:Turid Strøm and Vegard Botterli
Project partners: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
Funding: Møre og Romsdal County Council and NEAS
Project period:

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.